W zakresie obrotu prawnego nieruchomościami projekt zakłada uchylenie dotychczasowego art. 159 KC, zgodnie z którym przepisów o obowiązku zachowania formy aktu notarialnego nie stosuje się w wypadku, gdy grunty wniesione jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej mają stać się współwłasnością dotychczasowych właścicieli.

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na nikłe znaczenie praktyczne omawianego przepisu, gdyż powyższe sytuacje w obecnych realiach społeczno-gospodarczych występują niezwykle rzadko, tak samo jak sytuacje, w których grunty mają stać się własnością spółdzielni. Zmiana niewątpliwie przyczyni się do zagwarantowania pewności obrotu nieruchomościami, który będzie odbywał się na zasadach ogólnych, w formie aktu notarialnego (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-566-2021/$file/9-020-566-2021.pdf).

Zdaniem wnioskodawców przepis regulujący wnoszenie nieruchomości, jako wkładów do rolniczych spółdzielni produkcyjnych bez konieczności sporządzenia aktu notarialnego jako wyjątek od tej generalnej zasady przenoszenia prawa własności w trybie sporządzenia aktu notarialnego, nie znajduje uzasadnienia. Tym bardziej, że zasady wnoszenia wkładów do spółdzielni zostały określone w PrSpółdz. Jednocześnie w zakresie ustanawiania prawa użytkowania na rzecz spółdzielni „projekt nie przewiduje przy tym uchylenia art. 277 § 2 KC, wyłączającego obowiązek zachowania formy aktu notarialnego w odniesieniu do ustanowienia użytkowania na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej”.