Miejski plan adaptacji do zmian klimatu

Zgodnie z projektem zdefiniowane zostanie pojęcie „miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu”, pod którym rozumie się dokument o charakterze strategicznym, obejmujący swoim zakresem teren danego miasta, którego celem jest zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatu poprzez ograniczenie podatności miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowywania się do zmian klimatu.

Ustawa zakłada, że miejski plan adaptacji do zmian klimatu uchwala rada miasta. Ponadto ustaw wprowadza nowe obowiązki w zakresie planowania przestrzennego. 

Wnioski i rekomendacje z uchwalonych miejskich planów adaptacji do zmian klimatu uwzględnia się w: 

  • projektach strategii rozwoju gmin, w odniesieniu do których prace nie są na późniejszym etapie, niż przed przekazaniem do konsultacji; 
  • projektach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; 
  • projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W miastach o liczbie mieszkańców większej niż 20 tysięcy, w sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do ustaleń dotyczących ochrony środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu, uwzględnia się wnioski i rekomendacje z miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu.

Rady miast uchwalają miejskie plany adaptacji do zmian klimatu, w terminie do 24 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1.1.2022 r. Projekt znajduje się na etapie opiniowania.