Projekt zawiera głównie rozwiązania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:

  • podwyższa próg przychodów uprawniający do uzyskania statusu „małego podatnika w CIT” oraz „małego podatnika w PIT” z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.
  • przewiduje możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 000 000 zł, pozostałą część podatnik może rozliczyć w kolejnych latach na dotychczasowych zasadach
  • ujednolica wzory wszystkich formularzy w zakresie podatków lokalnych, tj. w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym
  • wprowadza możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, natomiast po stronie dłużnika wprowadzony zostanie obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania
  • daje możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem przedsiębiorcą
  • wprowadza zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku
  • wprowadza zmiany w ustawie o rachunkowości (między innymi zwiększenie progów uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej, skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z trwałego przechowywania do 5 lat)
  • wprowadza zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (skrócenie terminu, ze 150 do 120 dni, umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”, zmniejszenie do 200 000 zł, wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przez przedsiębiorców uczestniczących w systemie TAX FREE, odstąpienie od wymagania odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie, zniesienie ograniczenia zwolnienia od VAT dla towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, przy małych przesyłkach do 22 euro, oraz rozszerzenie zwolnienia z VAT importu małych przesyłek do 22 euro również na sytuacje, gdy odbiorca znajduje się w innym państwie członkowskim)
  • wprowadza zmiany w ustawie Kodeks spółek handlowych (miedzy innymi doprecyzowanie przepisów dotyczących wypłat dywidendy)

Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.