Projekt m.in. wzmacnia sankcje za wypalanie roślinności w celu oczyszczenia lub użyźnienia gruntu. Zgodnie z uzasadnieniem, projektodawca dąży do ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwymi działaniami, spełniającymi znamiona przestępstw lub wykroczeń przeciwko środowisku (https://legislacja.gov.pl/projekt/12350051/katalog/12809745#12809745).

W zakresie wzmocnienia ochrony środowiska przed działaniami polegającymi na wypalaniu roślinności na gruntach w celu ich oczyszczania lub domniemanej poprawie żyzności gleby przedłożona propozycja przewiduje umieszczenie w OchrPrzyrodU, przepisu zgodnie z którym: kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska, lub szuwary podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny do 30 000 zł.

Przepis ten ma na celu doprecyzowanie i uściślenie istniejących regulacji zawartych w:

1) OchrPrzyrodU: art. 124 ust. 1 i ust. 2 ‒ zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów). Zakaz, o którym mowa, nie dotyczy działań ochrony czynnej wynikających z:

  • zadań ochronnych lub planu ochrony dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody;
  • planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.);

2) LasU: art. 30 ust. 3 pkt. 3 –  w lasach zabrania się: wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych;

3) KW: art. 82 § 4 – kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Projekt został przekazany do opiniowania.