Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej

Projekt m.in. wzmacnia sankcje za wypalanie roślinności w celu oczyszczenia lub użyźnienia gruntu. Zgodnie z uzasadnieniem, projektodawca dąży do ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwymi działaniami, spełniającymi znamiona przestępstw lub wykroczeń przeciwko środowisku (https://legislacja.gov.pl/projekt/12350051/katalog/12809745#12809745).

W zakresie wzmocnienia ochrony środowiska przed działaniami polegającymi na wypalaniu roślinności na gruntach w celu ich oczyszczania lub domniemanej poprawie żyzności gleby przedłożona propozycja przewiduje umieszczenie w OchrPrzyrodU, przepisu zgodnie z którym: kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska, lub szuwary podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny do 30 000 zł.

Przepis ten ma na celu doprecyzowanie i uściślenie istniejących regulacji zawartych w:

1) OchrPrzyrodU: art. 124 ust. 1 i ust. 2 ‒ zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów). Zakaz, o którym mowa, nie dotyczy działań ochrony czynnej wynikających z:

  • zadań ochronnych lub planu ochrony dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody;
  • planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.);

2) LasU: art. 30 ust. 3 pkt. 3 –  w lasach zabrania się: wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych;

3) KW: art. 82 § 4 – kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Projekt został przekazany do opiniowania. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności