Projekt przewiduje szereg poprawek do CPKU, a także innych aktów, które mają przyczynić się do realizacji celu, o jakim mowa w uzasadnieniu projektu, w którym wnioskodawca podkreśla, że celem jest usprawnienie procesu inwestycyjnego – prowadzące do wsparcia i przyspieszenia realizacji inwestycji oraz poszerzenie zakresu realizacji projektu CPK o działania ukierunkowane na pobudzenie gospodarki (https://legislacja.gov.pl/projekt/12349462).

W myśl proponowanych zmian nowelizacje mają nastąpić m.in. w KWU. Spółki Centralny Port Komunikacyjny i PKP Polskie Linie Kolejowe uzyskają uprawnienie do pozyskiwania z ksiąg wieczystych odpisów dokumentów znajdujących się w aktach tych ksiąg, które mają służyć przygotowaniu transakcji związanych z budową CKP. Ponadto spółki będą mogły wystąpić o zgodę do Ministra Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

W ustawie PrGeodKart wprowadzony zostania przepis zwalniający spółki z opłat za umożliwienie korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS” oraz opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego. Spółki mają mieć dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków, do rejestru cen i wartości nieruchomości bez konieczności składania wniosku. 

W GospNierU znowelizowany zostanie zapis dotyczący prawa pierwokupu przysługującego gminie. Nie będzie ono przysługiwało, jeśli sprzedaż nieruchomości następuje na cele realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów InwestLotU, albo inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Zmiana dokonana w InwDrogPublU umożliwi Spółce Celowej nabywanie nieruchomości pod drogi na rzecz właściwych zarządców dróg i otrzymywanie prawa ich nieodpłatnego użytkowania.

W CPKU projekt zakłada m.in.:

  • określenie szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji; wskazanie wojewody jako organu do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla terenów objętych realizacją inwestycji w ramach CPK;
  • określenie szczególnych zasad nabywania nieruchomości;
  • szczególne zasady udostępniania nieruchomości na cele badań przyrodniczych;
  • udostępnienie nieruchomości na cele badań i pomiarów niezbędnych do przygotowania i realizacji CPK;
  • określenie, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK może obejmować lokalizację innych obiektów, urządzeń, sieci lub instalacji w zakresie, w jakim są one przestrzennie oraz funkcjonalnie powiązane z inwestycją w ramach CPK;
  • rozszerzenie wyłączenia stosowania do inwestycji CPK przepisów OchrGrU;
  • uznanie, że Spółka Celowa wykonuje w imieniu Skarbu Państwa kompetencje organu właściwego do gospodarowania nieruchomościami określone w GospNierU;
  • określenie zasad przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszących.  

 

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.