Projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

Projekt przewiduje liczne poprawki do CPKU, a także innych aktów, które mają przyczynić się do realizacji celu, o jakim mowa w uzasadnieniu projektu, w którym podniesiono, że proponowane rozwiązania mają jednocześnie stanowić jeden ze sposobów wpływania na pobudzenie gospodarki w okresie wychodzenia z recesji spowodowanej skutkami pandemii COVID-19.

Projekt opiera się na założeniu, że zintegrowane działania zmierzające do budowy nowego systemu transportu dla Rzeczypospolitej Polskiej, opartego na zlokalizowanym w centralnej Polsce globalnym węźle lotniczo-kolejowo-drogowym, stanowić będą jeden z głównych sposobów wychodzenia z recesji. Z powyższych względów proponuje się rozwiązania:

  • organizacyjne – przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”, zwanego dalej „Portami Lotniczymi”, w spółkę prawa handlowego, a następnie wniesienie jej akcji na podwyższenie kapitału spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz
  • legislacyjne – wprowadzenie zmian w szeregu ustaw (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351450/katalog/12815964#12815964).

Rząd chce usprawnić proces inwestycyjny związany z utworzeniem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zwiększy się także zakres realizacji CPK o działania ukierunkowane na pobudzenie polskiej gospodarki. Chodzi o powstanie w centralnej Polsce globalnego węzła przepływu ludzi i dóbr oraz o lokalizację nowych inwestycji w sektorach wysokorozwiniętych (https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-usprawnieniu-procesu-inwestycyjnego-centralnego-portu-komunikacyjnego3).

W myśl przepisów zawartych w projekcie spółka Centralny Port Komunikacyjny oraz PKP Polskie Linei Kolejowe będą mogły uzyskiwać odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych. Wymienione podmioty będą także mogły wystąpić o zgodę do Ministra Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Centralny Port Komunikacyjny lub Spółka Celowa uzyska przymiot zarządcy drogi na zasadach analogicznych jak drogowa spółka specjalnego przeznaczenia.

Zgodnie z propozycją na nowo zostanie zdefiniowane pojęcie „inwestycji oraz inwestycji towarzyszącej” w ramach realizacji przedsięwzięcia Centralnego Portu Komunikacyjnego. Realizacja Inwestycji (Centralny Port Komunikacyjny) i Inwestycji Towarzyszących stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisów GospNierU. Prawo pierwokupu gminy, o którym mowa wart. 109 GospNierU nie będzie przysługiwało, jeśli sprzedaż nieruchomości następować będzie na cele realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Spółka Celowa dla realizacji przedsięwzięcia Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie uprawniona do wykorzystywania danych z ewidencji gruntów i budynków, w tym rejestru cen nieruchomości, o której mowa w PrGeodKart. Dostęp ma być nieodpłatny i zapewniany jest w sposób ciągły, bez konieczności składania wniosku.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wskazać gminy lub ich części w celu przygotowania obszaru Inwestycji oraz zapewnienia optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego na obszarze otoczenia CPK. Na wskazanym terenie mają obowiązywać szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji polegające m.in. na:

  • zakazie wydawania pozwoleń na budowę;
  • zakazie wydawania decyzji w przedmiocie podziału nieruchomości;
  • zakazie wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach;
  • zakazie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wszystkich lub wybranych zmian sposobu zagospodarowania terenu.

Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy CPK nie będzie się stosowało przepisów OchrGrU.

Centralny Port Komunikacyjny lub Spółka Celowa będzie mogła być inwestorem inwestycji drogowej w oparciu o InwDrogPublU.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności