Projekt przewiduje szereg poprawek do CPKU, a także innych aktów, które mają przyczynić się do realizacji celu, o jakim mowa w uzasadnieniu projektu, w którym wnioskodawca podkreśla, że celem jest usprawnienie procesu inwestycyjnego – prowadzące do wsparcia i przyspieszenia realizacji inwestycji oraz poszerzenie zakresu realizacji projektu CPK o działania ukierunkowane na pobudzenie gospodarki. Projekt opiera się na założeniu, że zintegrowane działania zmierzające do budowy nowego systemu transportu dla Rzeczypospolitej Polskiej, opartego na zlokalizowanym w Centralnej Polsce globalnym węźle lotniczo-kolejowo-drogowym, stanowić będą jeden z głównych sposobów wychodzenia z recesji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351450/katalog/12815958#12815958).

Zgodnie z propozycją na nowo zostanie zdefiniowane pojęcie „inwestycji, oraz inwestycji towarzyszącej” w ramach realizacji przedsięwzięcia Centralnego Portu Komunikacyjnego. Realizacja Inwestycji i Inwestycji Towarzyszących stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisów dalej GospNierU.

Spółka Celowa dla realizacji przedsięwzięcia Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie uprawniona do wykorzystywania danych z ewidencji gruntów i budynków, w tym rejestru cen nieruchomości, o której mowa w PrGeodKart. Dostęp ma być nieodpłatny i zapewniany jest w sposób ciągły, bez konieczności składania wniosku. 

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wskazać gminy lub ich części w celu przygotowania obszaru inwestycji oraz zapewnienia optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego na obszarze otoczenia CPK. Na wskazanym terenie mają obowiązywać szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji, polegające m.in. na zakazie:

  • wydawania pozwoleń na budowę; 
  • wydawania decyzji w przedmiocie podziału nieruchomości; 
  • wydzielania samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach; 
  • wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wszystkich lub wybranych zmian sposobu zagospodarowania terenu.

Inwestor, w celu przeprowadzenia badań przyrodniczych niezbędnych do przygotowania i realizacji Inwestycji, w szczególności do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, będzie mógł wystąpić do wojewody z wnioskiem o wydanie rozporządzenia o udostępnieniu nieruchomości na cele badań przyrodniczych. Inwestor będzie także mógł wystąpić do wojewody o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości na cele badań i pomiarów w zakresie badań archeologicznych,  badań konserwatorskich, robót geologicznych, ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych bez wykonywania robót geologicznych.

Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy CPK nie stosuje się przepisów OchrGrU.

W celu zabezpieczenia prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszącej, na wniosek inwestora tej inwestycji, dokonuje się rezerwacji obszaru realizacji takiej inwestycji wskazanego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ŚrodInfU, wydanej na podstawie wniosku inwestora przez organ pierwszej instancji.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie jeszcze w 2021 roku.

Projekt jest na etapie konsultacji publicznych.