Dzięki nowym przepisom, zawieranie umów o pracę, odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy stanie się bardzo proste. Nie trzeba będzie oddzielnie wykonywać poszczególnych czynności wynikających z różnych obowiązków prawnych ani samodzielnie konstruować umowy. Wszystkie funkcjonalności dostępne będą w przyjaznej aplikacji internetowej, razem z gotowymi wzorami standardowych umów.

Najważniejsze rozwiązania przygotowane w projekcie ustawy:

  • udostępnienie przez ministra właściwego do spraw pracy systemu teleinformatycznego, umożliwiającego zawieranie umów według gotowych wzorów; dostęp do systemu teleinformatycznego będzie zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego, na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl lub biznes.gov.pl;
  • rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego ze spraw urzędowych na zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających na portalu praca.gov.pl;
  • wprowadzenie gotowych do wypełniania wzorów umów, które będą udostępniane w Systemie, co zapewni ich sprawną dystrybucję oraz ułatwi wszystkim osobom zainteresowanym ich zawarciem (mikroprzedsiębiorcom, podmiotom zatrudniającym nie więcej niż 9 osób niebędącym mikroprzedsiębiorcą rolnikom, a także osobom fizycznym) obsługę całego procesu zawierania umów;
  • rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego na zawieranie: umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z tym, że system teleinformatyczny ma zostać uruchomiony do 2025 r., niemniej Minister Rodziny i Polityki Społecznej będzie mógł ogłosić wcześniejsze uruchomienie systemu.