Grupa posłów Lewicy zgłosiła projekt ustawy o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów, który dotyczy uregulowania praw spółdzielni mieszkaniowych do gruntów oraz zasad nabycia nieruchomości w przypadkach nieuregulowanych przepisami odrębnymi i stanowi uzupełnienie obecnych przepisów w tym zakresie, wypełniając lukę prawną (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-535-2021/$file/9-020-535-2021.pdf).

Zgodnie z propozycją, w przypadku, w którym nie dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiących współwłasność spółdzielni mieszkaniowej i Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, lub nie ustalono właściciela nieruchomości będącej co najmniej od 5.12.1990 r. nieprzerwanie w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowej, która na podstawie pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej lub innych właściwych decyzji organów budowlanych wybudowała na tej nieruchomości budynek ‒ własność nieruchomości nabywa spółdzielnia mieszkaniowa.

Nabywanie nieruchomości ma następować na podstawie postanowienia sądu właściwego ze względu na położenie nieruchomości, na wniosek spółdzielni mieszkaniowej. W przypadkach nieunormowanych w ustawie przepisy odsyłają do regulacji KC w zakresie zasiedzenia. Przedmiotem nabycie w trybie ustawy ma być także prawo użytkowania wieczystego.

Jak piszą wnioskodawcy w uzasadnieniu projektu, jego celem jest uregulowanie kwestii praw spółdzielni mieszkaniowych do gruntów, którymi władają oraz likwidacja tzw. ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustanowionego w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste.

Projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej.