Najważniejsza zmiana i uhonorowanie ochotników i ochotniczek, to wprowadzenie świadczeń ratowniczych po osiągnięciu wieku emerytalnego w wysokości 200 zł miesięcznie, które będzie przysługiwało członkom i członkiniom OSP a także TOPR i GOPR. 

W szczególności projekt ustawy o OSP przewiduje:

1. że wprowadzone zostanie świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:

  • świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, po osiągnięciu przez mężczyznę 65. roku życia, a przez kobietę 60. roku życia;
  • przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa, nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. 

2. nowelizację ustawy z 18.8.2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich; świadczenie w wysokości 200 zł przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR) – po spełnieniu analogicznych warunków dotyczących wieku, jak w przypadku członków OSP: 

  • aby otrzymać świadczenie, ratownicy górscy będą musieli wykonywać – przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet – działania ratownicze podejmowane w ramach ratownictwa górskiego, jako członkowie podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego i przy braku zatrudnienia do wykonywania tych działań.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje, że pozostałe rozwiązania, które przewiduje ustawa o OSP to m.in.: wzmocnienie ochrony prawnej druhów-ochotników oraz wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która pozwoli na korzystanie ze zniżek. Ponadto szczególnie zasłużeni i wyróżniający się druhowie OSP będą mogli zostać wyróżnieni odznaczeniem – Krzyżem św. Floriana. Będzie je nadawał Prezydent RP. Specjalne wyróżnienie nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postaci Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” otrzymają strażacy OSP, w tym członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki.

Strażak-ratownik OSP, który będąc dysponowany przez Państwową Straż Pożarną do działań ratowniczych lub akcji ratowniczych dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, za czas niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia, nie otrzymał zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, będzie mógł wnioskować o rekompensatę pieniężną. Projekt ustawy przewiduje też wprowadzenie możliwości pełnienia funkcji kierowcy przez strażaków ¬ ratowników OSP po przekroczeniu przez nich 65. roku życia. Warunkiem jest tutaj posiadanie aktualnych badań lekarskich, dopuszczających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.