W zakresie samego prawa do informacji, pierwotna wersja projektu zawierała kilka kontrowersyjnych zapisów, z których projektodawca się wycofał po zapoznaniu się z uwagami jakie wpłynęły w ramach konsultacji społecznych. Co ważne, w najbliższym czasie zostanie zamieszczona na stronie RCL zmodyfikowana wersja projektu ustawy, co pozwoli na szersze zapoznanie się z ostatecznymi wersjami projektu.

Bazując na obecnej wersji projektu można projektowane zmiany opisać skrótowo następująco:

1. Zostanie uchylona ustawa o dostępie do informacji, a regulacje w niej zawarte zostaną umieszczone w projektowanym rozdz. 2 ustawy o jawności życia publicznego.

2. Generalne rzecz biorąc nowa ustawa powiela dotychczasowe regulacje, chodź kila regulacji jest całkiem nowych.

3. Wprowadzono zasadę, że udostępnienie informacji następuje pod warunkiem wcześniejszej opłaty za jej przekształcenie – ostatecznie zapowiedziano wycofanie się z tej regulacji.

4. Wprowadzono regulację, że w przypadku gdy wnioskodawca w sposób uporczywy składa wnioski, których realizacja ze względu na ilość lub zakres udostępnianej informacji znacząco utrudniłaby działalność podmiotu obowiązanego do udzielenia informacji publicznej, podmiot ten może odmówić udostępnienia informacji publicznej – ostatecznie zapowiedziano wycofanie się z tej regulacji.

5. Zdefiniowano pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną – pojęcie to odniesiono do już istniejącej od 1998 r. w kodeksie karnym, zawartej w art. 115 §19.

6. Zapowiedziano wprowadzenie regulacji określającej procedurę dochodzenia do ustalenia, czy mamy do czynienia ze szczególną istotnością dla interesu publicznego by dokonywać przetworzenia.

7. Zapowiedziano jasną regulacje, że prawo do informacji ma być ograniczone ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, nie zaś tajemnicę przedsiębiorcy jak jest dotychczas w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do Informacji publicznej.

8. Zaproponowano pełną jawność postępowań administracyjnych. Regulacja ta została powszechnie skrytykowana, czekamy na nową wersję tego przepisu.

W obecnym stanie regulacji, trudno w sposób jednoznaczny ocenić całość regulacji, gdyż wiele elementów zostanie zmienionych. Zatem zbyt wcześnie jest na całościową ocenę. Wszystkie opinie (ponad 100) są zamieszczone na stronie RCL jak i na stronie prowadzonej przez dr Piotra Sitniewskiego www.jawnosc.pl

http://www.jawnosc.pl/?p=3161