Obowiązek prowadzenia rejestru umów

W projekcie przewiduje się obowiązek prowadzenia, m.in. przez jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, rejestru umów cywilnoprawnych zawartych w formie pisemnej oraz umów cywilnoprawnych, których skutkiem jest wydatkowanie przez te podmioty środków pieniężnych w kwocie co najmniej 2000 zł. Rejestr umów w formie umożliwiającej przeszukiwanie i sortowanie informacji w nim zawartych będzie musiał być udostępniony w BIP podmiotu prowadzącego rejestr, a jeżeli nie ma on BIP – na jego stronie internetowej. W rejestrze nie będzie jednak obowiązku zamieszczenia umów zawartych na podstawie art. 4 pkt 5, 5b i 5c ZamPublU, a więc wyłączonych spod stosowania ZamPublU, np. dotyczących zamówień, którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa czy też zamówień dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi. W zamian za to informacje te miałyby być przekazywane Szefowi CBA w terminie określonym w projektowanej ustawie. Z przepisu przejściowego projektu omawianej ustawy wynika, że do rejestru umów wprowadzać się będzie dane o umowach zawartych po dniu wejścia w życie ustawy.

Oświadczenia majątkowe osób biorących udział w postępowaniu o zamówienie

Szczególną uwagę należy zwrócić na przewidywany obowiązek składania oświadczenia majątkowego przez osoby biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia w podmiocie będącym zamawiającym lub centralnym zamawiającym. Obejmie on nie tylko kierownika zamawiającego lub osobę, której powierzono wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, oraz członka komisji przetargowej, ale też osobę przygotowującą opis przedmiotu zamówienia lub SIWZ, osobę wchodzącą w skład sądu konkursowego, członka zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia oraz biegłego, jeżeli został powołany przez kierownika zamawiającego. Oświadczenia majątkowe tych osób mają być jawne.

Upublicznianie w BIP

W projekcie przewiduje się kilka obowiązków związanych z upublicznianiem określonych informacji w BIP. Dotyczy to przede wszystkim ogłoszeń, o których mowa w ZamPublU. Zamawiający będzie miał więc dodatkowo obowiązek ich zamieszczenia na stronie podmiotowej BIP, a jeżeli nie ma takiej strony – na swojej stronie internetowej, w miejscu wyodrębnionym dla zamówień publicznych. Poza tym niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej będzie zamieszczał informację o zmianach na stronie podmiotowej BIP, a w przypadku braku takiej strony – na swojej stronie internetowej.

Biuletyn Informacji Publicznej ma stać się głównym miejscem udostępniania SIWZ. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego będzie udostępniał, a w postępowaniu prowadzonym w innym trybie może udostępnić, SIWZ na stronie podmiotowej BIP, a jeżeli nie ma takiej strony – na swojej stronie internetowej.

Zmianie ma ulec także art. 40 ust. 1 i 2 ZamPublU, przez określenie, że zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie podmiotowej BIP, a jeżeli nie ma takiej strony – na swojej stronie internetowej. W przypadku zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający będzie zamieszczał ogłoszenie o zamówieniu na stronie podmiotowej BIP oraz w BZP. Podobnie w trybie licytacji elektronicznej pojawia się określenie, że zamawiający wszczyna postępowanie, zamieszczając ogłoszenie nie tylko w BZP, ale także w BIP, a gdy nie ma BIP – na swojej stronie internetowej.

Nowe okoliczności rozwiązania umowy

Projektodawcy przewidują także dwie nowe możliwości rozwiązania umowy o zamówienie publiczne. W świetle zmienianego art. 145a ZamPublU zamawiający będzie mógł podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy, gdy osobie, która w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym tej umowy, działała w imieniu lub na rzecz wykonawcy, w związku z tym działaniem przedstawiono zarzut przekupstwa, a także, gdy wykonawca został prawomocnie ukarany na podstawie przepisu wskazanego wprost w projektowanej ustawie o jawności życia publicznego. Jeżeli rozwiązanie nastąpi z powodu zaistnienia tej pierwszej przyczyny, wykonawca ma utracić prawo do żądania wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.