Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Projekt zakłada możliwość powołania bytu prawnego, jaką byłaby firma inwestująca w najem nieruchomości. Firma miałaby postać spółki akcyjnej, której przedmiotem przeważającej działalności jest najem nieruchomości mieszkalnych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za pośrednictwem spółek zależnych, oraz która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) akcje spółki zostały dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań;

3) została utworzona na czas nieoznaczony;

4) kapitał zakładowy spółki wynosi co najmniej 50 000 000 zł;

5) wszystkie akcje spółki są na okaziciela;

6) spółka nie emituje akcji uprzywilejowanych;

7) statut spółki określa zasady strategii gospodarczej tej spółki oraz spółek zależnych, w szczególności rodzaj nieruchomości, których najem będzie przedmiotem działalności tych spółek, oraz kryteria doboru takich nieruchomości;

8) jest wpisana do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji wystąpił o wyznaczenie komisji prawniczej.

Projekt na potrzeby ustawy zawiera definicję nieruchomości mieszkalnej oraz budynku mieszkalnego. Warto wskazać przy tym, że wnioskodawca chyba przez niedopatrzenie sformułował definicję nieruchomości mieszkalnej, przez którą rozumie budynek mieszkalny lub udział w takim budynku, lub lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, wraz z gruntem lub udziałem w gruncie albo prawem użytkowania wieczystego gruntu lub udziałem w takim prawie, które są związane z tym budynkiem lub lokalem, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Zgodnie, bowiem z uchwaloną i opublikowaną ustawą z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716) z dniem 1.1.2019 r. użytkownicy wieczyści nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe zostaną uwłaszczeni z mocy prawa, a oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na cele mieszkalne nie będzie możliwe.

Jak pisze wnioskodawca w uzasadnieniu projektu ustawa ma na celu zwiększenie możliwości i atrakcyjności w inwestowaniu i podejmowaniu działalności w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem, a także zwiększenie zaangażowania kapitału krajowego na tym rynku.

Projekt wprowadza zmiany do ustaw podatkowych związanych z opodatkowaniem dochodów od osób prawnych i dochodów od osób fizycznych. Zmiany te polegałyby na wprowadzeniu jednokrotnego opodatkowania zysków uzyskiwanych przez inwestorów inwestujących ,,za pośrednictwem" F.I.N.N w nieruchomości mieszkalne przeznaczone na wynajem, a także dostosowanie zasad ustalania dochodów i należnego od nich podatku dochodowego do specyfiki rynku nieruchomości.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności