Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

Do obowiązkowego posiadania adresu do doręczeń będą zobowiązane podmioty publiczne oraz min. adwokat, radca prawny, notariusz wykonujący zawód; przedsiębiorcy; podmioty wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w przepisach ustawy o Krajowym Rejestrze Gospodarczym. Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie tworzył adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego na wniosek podmiotu niepublicznego skierowany do tego ministra. Ponadto Minister będzie odpowiedzialny za zapewnienie, utrzymanie i rozwój bazy adresów elektronicznych.

Za publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego będzie odpowiedzialny tzw. operator wyznaczony. Operator wyznaczony w ramach świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wystawia dowody wysłania i dowody otrzymania.

Dostarczanie korespondencji będzie możliwe także w ramach publicznej usługi hybrydowej, która ma polegać na przekształceniu dokumentu elektronicznego nadanego przez podmiot publiczny w przesyłkę listową w celu doręczenia korespondencji do adresata. Przekształcenie ma następować w sposób zautomatyzowany.

Podmiot publiczny doręcza korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych

W zakresie przepisów KPA zakłada ona, że każdy będzie posiadał adres elektroniczny do doręczeń, który zostanie umieszczony w bazie adresów elektronicznych adresu do doręczeń elektronicznych.

Sprawy będą mogły być prowadzone i załatwiane w postaci papierowej lub elektronicznej. Ponadto w postępowaniu administracyjnych sprawy będzie można załatwiać z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.

Organ administracji prowadzący sprawy na gruncie postępowania administracyjnego będzie miał obowiązek prowadzenia korespondencji ze stroną za pomocą adresu do doręczeń elektronicznych, publicznej usługi hybrydowej, poprzez doręczenie przez operatora pocztowego, za pośrednictwem pracowników.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności