Projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej ma na celu przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie bariery (którą stanowić będą urządzenia budowlane wraz z instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym elektroniczną oraz telekomunikacyjną), służącej ochronie granicy państwowej i wspomagającej przeciwdziałanie nielegalnej migracji (https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=87A320926EF10C1DC125876C006DCA9E).

Zgodnie z założeniami zmiany mają dotyczyć określenia zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, stanowiącej granicę zewnętrzną przez fizyczne, techniczne lub elektroniczne jej zabezpieczenie, w tym przed nielegalnym przekroczeniem.

Ważne

Projekt zakłada, że inwestycja w zakresie budowy bariery, polegająca na projektowaniu, wykonaniu robót budowlanych, utrzymaniu, przebudowie, remoncie i rozbiórce, w tym obiektów budowlanych pozostających z nią w kolizji stanowić będzie cel publiczny w rozumieniu przepisów GospNierU.

W zakresie inwestycji nie będą miały zastosowania przepisy odrębnych ustaw, w tym: PrBud, PrWod, PrOchrŚrod oraz ŚrodInfU, PrGeodKart, PlanZagospU, OchrGrU, TrKolejU, InwDrogPublU. W szczególności nie będzie wymagane:

  • pozwolenie na budowę ani zgłoszenie; 
  • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
  • sporządzenie projektu budowlanego; 
  • uzyskanie innych decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień lub dokonanie zgłoszeń.

Wojewoda właściwy ze względu na lokalizację inwestycji, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, może wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej. Zakaz nie dotyczy właścicieli lub posiadaczy nieruchomości zlokalizowanych na tym obszarze, jeżeli korzystają z nich zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Wojewoda także będzie mógł ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości w myśl przepisów GospNierU. Nieruchomości niezbędne w realizacji inwestycji będą mogły zostać wywłaszczone. Za wywłaszczenie przysługiwać ma odszkodowanie za nabycie praw do nieruchomości lub jej części lub nieruchomość odtworzeniowa (nieruchomość zaoferowana za nieruchomość wywłaszczona) o wartości 50% wyższej niż uprawdopodobniona jako należna. Podmiotem właściwym do wypłaty odszkodowania jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt został skierowany do Komisji Obrony Narodowej.

 

 

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności