Zgodnie z założeniami w 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosą 475,6 mld zł, natomiast wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 505,6 mld zł. To oznacza, że deficyt będzie się plasował na poziomie nie większym niż 30 mld zł. 

W ramach przedstawionej przez Radę Ministrów informacji, wskazane zostały dane ekonomiczne, które uzasadniają przygotowany na 2022 r. budżet państwa:

 • nadwyżka w budżecie po lipcu na 2021 r. wynosi ok. 35 mld zł,
 • sprzedaż detaliczna w Polsce rośnie piąty miesiąc z rzędu; w lipcu 2021 r. zwiększyła się o 8,9 % w cenach bieżących oraz o 3,9 % w cenach stałych w ujęciu rok do roku,
 • polski przemysł rośnie czternasty miesiąc z rzędu; w lipcu 2021 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,8 % w porównaniu z lipcem ubiegłego roku,
 • polski eksport towarów rośnie dziesiąty miesiąc z rzędu; w czerwcu 2021 r. był wyższy o 23,1 % niż przed rokiem,
 • najnowsze szacunki GUS dotyczące PKB za II kwartał 2021 r. wskazują na wzrost o 10,9 % rok do roku, wobec spadku o 8,3 % w analogicznym okresie 2020 r.,
 • notujemy jedną z najniższych stóp bezrobocia wśród państw Unii Europejskiej,
 • dobra sytuacja budżetowa umożliwia przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego, jeszcze w tym roku, środków w wysokości 8 mld zł do wykorzystania w 2021 r. lub 2022 r.

Dochody, deficyt i wydatki budżetu państwa

Dochody:

 • Przewiduje się, że w 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosą 475,6 mld zł.

Wydatki:

 • W 2022 r. wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 505,6 mld zł.

Deficyt

 • Deficyt budżetu państwa ma wynieść w 2022 r. nie więcej niż 30 mld zł.

Założenia makroekonomiczne, które zostały wskazane w ramach informacji przekazanej przez rząd po przyjęciu projektu budżetu na 2022 rok

Produkt Krajowy Brutto:

 • zakłada się, że w 2021 r. PKB zwiększy się o w ujęciu realnym 4,9 % (po spadku o 2,7 % rok wcześniej), a w przyszłym roku tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 %.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej:

 • scenariusz na 2021 r. zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5 % a w 2022 r. o 0,7 %.

Stopa bezrobocia:

 • przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia wyniesie na koniec 2021 r. 6,0 %, a na koniec 2022 r. 5,9 %.

Wzrost wynagrodzeń:

 • w 2021 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zwiększy się o 7,4 %, natomiast w 2022 r. wzrośnie o 6,7 %,
 • prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2022 r. w gospodarce narodowej wyniesie 5 922 zł.

Spożycie prywatne:

 • przyjęto, że w 2021 r. spożycie prywatne wzrośnie realnie o 5,3 %, a w kolejnym roku o 5,7 %.

Eksport i import:

 • przewiduje się, że w latach 2021–2022 import – po głębszym niż eksport spadku w 2020 r. – będzie rósł szybciej niż eksport; w 2022 r. tempo importu wyniesie 9,4 %, a eksportu 7,7 %.

Inflacja:

 • założono średnioroczny wzrost inflacji w 2021 r. do 4,3 %; w dalszej perspektywie czynniki związane z pandemią powinny już wygasać, co wpłynie na ograniczenie inflacji w ujęciu rocznym,
 • w 2022 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym wyniesie 3,3 %.

Dochody budżetu państwa w 2022 roku 

Rząd zakłada, że w 2022 r. w związku z rozwojem gospodarki na wysokim poziomie, poziom dochodów będzie rósł. Zgodnie z założeniami i prognozą, dochody podatkowe wzrosną o 5,3% w ujęciu nominalnym. Prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim szacunkami następujących czynników makroekonomicznych: 

 • wzrostem PKB (w ujęciu realnym o 4,6%, nominalnym o 7,7%), 
 • średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych (3,3%), 
 • nominalnym wzrostem przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (7,5%) oraz 
 • wzrostem spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 9,2%).

Wydatki budżetu państwa 

W ramach budżetu państwa, rząd planuje w 2022 roku kontynuacje wydatków na flagowe i znane od lat projekty, jak również wprowadzenie nowych programów, zwłaszcza tych, które zostały zaprezentowane w ramach Polskiego Ładu, między innymi: 

 • zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75% PKB,
 • środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego, projekt ustawy o tym ostatnim jest już na etapie prac legislacyjnych,
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1.3.2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89%; warto wskazać że rząd dość ostrożnie określił ten wskaźnik, a faktyczna waloryzacja może być wyższa, co oznacza, że wskaźnik najprawdopodobniej znacznie przekroczy 105%,
 • finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na poziomie 2,2% PKB,
 • zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej; rząd zakłada, że fundusz płac w państwowej sferze budżetowej wzrośnie o ok. 4,4 ; zostanie również przywrócony fundusz nagród,
 • realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego, czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Ścieszka legislacyjna

Ustawa budżetowa trafi teraz do konsultacji społecznych, tak żeby najpóźniej 30.9.2021 r. została skierowana do Sejmu.