Warto wspomnieć, że prawną podstawą przyjęcia wspomnianej uchwały był art. 59 ust. 2 i 3 FinPubU. Z podanych regulacji wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg. Nadto, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 FinPubU.

W podanych przypadkach chodzi zaś o ulgi w postaci: umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym. 

Co ciekawe, zasadniczą przyczyną stwierdzenia nieważności wskazanej uchwały rady gminy było niedopełnienie przez gminę obowiązku notyfikacji, który wynika z ww. przepisu art. 7 ust. 3 PostPomPubU. Dla przypomnienia, z tej regulacji wynika, że: Projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

W ramach ww. rozstrzygnięcia wojewoda wskazał, że: Niedopełnienie tego obowiązku narusza w sposób istotny powołany wyżej przepis ustawy i w konsekwencji czyni tę uchwałę nieważną (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Go 1291/10, opubl. CBOSA). Podniesienia wymaga, że jednym z elementów obligatoryjnych uchwał podejmowanych na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy jest określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 

Warto wspomnieć, że już wcześniej pojawiały się w orzecznictwie nadzorczym stanowiska, że podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przewidującej udzielenie pomocy publicznej bez dopełnienia obowiązku wskazanego w przepisie art. 7 ust. 3 PostPomPubU narusza wynikającą z przepisów prawa procedurę podjęcia uchwały.

Zatem, z powyższego wynika, że merytoryczna zgodność z prawem postanowień uchwały dotyczącej zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych, przypadających gminie – nie jest wystarczająca. Podjęcie uchwały musi także spełniać wymogi proceduralne, a dotyczące zgłoszenia projektu uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Co istotne, gmina powinna zgłosić projekt wspomnianej uchwały, a nie podjętą już uchwałę. W każdym bądź razie, niezachowanie wskazanej procedury konsultacyjnej będzie skutkować stwierdzeniem nieważności całej uchwały.

Gmina powinna więc dochować ww. wymogów, bowiem z pozoru nieistotna kwestia może zaważyć o nielegalności uchwały rady gminy. Warto dodać, że jakkolwiek pod względem nadzorczym wskazane uchwały weryfikuje wojewoda, to aspekt wykonawczy (czyli stosowanie ulg w uchwale przewidzianych) podlega już weryfikacji przez regionalną izbę obrachunkową, jako właściwą w sprawie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 

Źródło: https://suw.bip.gov.pl