Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji spółce wodnej musi zostać zaopiniowany przez UOKiK i ministra rolnictwa

Analizując motywy jakimi kierowała się RIO dokonując stwierdzenia nieważności wspomnianej uchwały dotacyjnej (zasadniczo z powodu nie przedstawienia projektu uchwały UOKiK i ministrowi rolnictwa a z dotacji mogli korzystać przedsiębiorcy) przede wszystkim warto przypomnieć przepis PrWod, który stanowił dla rady miejskiej podstawę podjęcia uchwały. W tym zakresie na uwagę zasługuje art. 443 PrWod. Z tej regulacji wynika m.in., że:

(…)

2. Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 2, polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.

5. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego ze spółką wodną.

6. W przypadku gdy dotacja celowa stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Wskazana regulacja ust. 4 stanowi więc punkt wyjścia dla rady gminy dla konstruowania uchwały dotacyjnej. Co jednak istotne, wspomniana uchwała powinna także spełniać przesłankę z ust. 6. Właśnie tej przesłanki – zdaniem RIO – nie spełniła uchwała, co była zasadniczą przyczyną nieważności całej uchwały. Izba wskazała bowiem, że: W związku z powyższym procedura podejmowania uchwały w sprawie takich dotacji musi uwzględnić wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).

W dalszych motywach rozstrzygnięcia izba wskazała, że nie dopełniono wymogów określonych w art. 7 ust. 3 i ust. 3a PostPomPubU. Z tych regulacji wynika, że:

3. Projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

3a. Projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podlega wyłącznie zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Regionalna izba obrachunkowa ustaliła, że projekt uchwały rady miejskiej nie został przesłany ani do UOKiK, ani do ministra rolnictwa. W ocenie izby to zaniechanie świadczy o naruszeniu procedury podejmowania uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i wskazuje na istotne naruszenie prawa – art. 443 ust. 4 PrWod w zw. z art. 7 ust. 3 i 3a PostPomPubU.

Podsumowując, w przypadku gdy uchwała dotacyjna przewiduje dotowanie spółek wodnych prowadzących działalność gospodarczą, to projekt tej uchwały powinien zostać uprzednio przedstawiony do zaopiniowania do UOKiK i ministra rolnictwa. Zaniechanie tej powinności będzie skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały dotacyjnej, nawet wówczas, gdy merytorycznie konstrukcja uchwała jest prawidłowa.

Źródło: http://bip.bydgoszcz.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności