Projekt rozporządzenia zmieniającego wzory stosowane w egzekucji administracyjnej

Na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych. Projekt dotyczy postępowania egzekucyjnego w administracji, czyli opartego o przepisy EgzAdmU. Warto wspomnieć, że organ podatkowy, którym jest m.in. wójt gminy – stosuje przepisy ww. ustawy, w tym wystawia tzw. upomnienie, o którym mowa w art. 15 § 1 EgzAdmU, gdzie postanowiono, że egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązku przez zobowiązanego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

Właśnie w ramach owego postępowania egzekucyjnego wspomniane rozporządzenie ma wprowadzić zmiany. Istotą projektowanych zmian jest wprowadzenie nowego – wzoru zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej. Czynność ta jest wykonywana m.in. w przypadku egzekucji podatku od nieruchomości. Zmianami objęto części zawiadomienia, które dotyczą zajęcia nadpłaty i zwrotu podatku. W celu dostosowania do zmienianego art. 89a EgzAdmU zaproponowano zmianę pouczenia dla dłużnika zajętej wierzytelności w przypadku zajęcia nadpłaty i zwrotu podatku w następującym zakresie - doprecyzowano pouczenie o wyłączeniu obowiązku zawiadomienia organu egzekucyjnego o braku właściwości przez naczelnika urzędu skarbowego.

Zmieniono także pouczenie w zakresie skutków zajęcia nadpłaty i zwrotu podatku. Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku będzie obejmowało wszelkie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku istniejące w chwili zajęcia oraz powstałe po zajęciu, zgodnie ze zmienianym art. 89a § 1 EgzAdmU. Nadto, dodano pouczenia dotyczące zajęcia nadpłaty i zwrotu podatku skierowanego do naczelnika urzędu skarbowego. Na mocy dodawanych przepisów art. 89a § 1a i 1b EgzAdmU zostaną wprowadzone szczególne rozwiązania dotyczące skuteczności zajęcia nadpłaty i zwrotu podatku skierowanego do naczelnika urzędu skarbowego. Zgodnie z tymi przepisami ww. zajęcie nie będzie wywoływało skutku, jeżeli zobowiązany nie jest zaewidencjonowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, a zajęcie skierowane do jednego z naczelników urzędów skarbowych będzie skuteczne wobec pozostałych naczelników.

Na mocy zmienianego art. 89a § 2a EgzAdmU zostaną wprowadzone nowe rozwiązania w zakresie określenia chwili zaistnienia zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu nadpłaty i zwrotu podatku.

Ponadto, w projektowanym wzorze zawiadomienia o zajęciu dokonano drobnych zmian redakcyjnych, w tym uspójniono treść pouczeń dla zobowiązanego w zakresie kosztów egzekucyjnych naliczanych od środków zapłaconych wierzycielowi albo organowi egzekucyjnemu, oraz uaktualniono publikatory powoływanych aktów prawnych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych będzie miał znaczenie dla toku postępowań egzekucyjnych, które będą inicjowane przez organy podatkowe w randze wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Proponowane zmiany mają usprawnić przebieg egzekucji, więc należy ocenić je w tym kontekście pozytywnie.

Źródło: RCL
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności