Projekt rozporządzenia zmieniającego regulamin rozpoznawania odwołań

Rozporządzenie wprowadza ponadto zmiany doprecyzowujące dotychczasowe przepisy, zmierzając do usprawnienia procesu organizacji i przebiegu postępowania odwoławczego (np. poprzez stworzenie możliwości wyznaczania nowego członka składu orzekającego w sytuacji niestawiennictwa albo wyłączenia od udziału w sprawie wyznaczonego członka składu, jeżeli nowy członek wyrazi zgodę na udział w rozprawie w terminie wyznaczonym, co pozwoli na nieodraczanie rozprawy).

Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego

Zgodnie z projektem rozporządzenia do odwołania trzeba będzie załączyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego (uprzednio, w zmienianym § ust. 2 pkt 3, wymieniano odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego). Zmianie ulega także § 5 rozporządzenia w związku z ustawą z 5.9.2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579), a zmiany w § 7 i 15 wynikają z nowej definicji środków komunikacji elektronicznej zawartej w ZamPublU.

Protokół z ogłoszenia wyroku

Zauważono ponadto potrzebę zapewnienia sporządzenia protokołu nie tylko z rozprawy, ale też z ogłoszenia wyroku bądź postanowienia wydanego po zamknięciu posiedzenia niejawnego, co ma zwiększyć transparentność postępowania odwoławczego. Rezygnuje się ze wskazania, że prawomocność orzeczenia jest stwierdzana m.in. przez wiceprezesa KIO, w celu wyeliminowania pojawiających się dotychczas niejednoznaczności na tle tego przepisu.

Podkreślić należy, że stosownie do przepisu przejściowego, do odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mają mieć zastosowanie przepisy dotychczasowe.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności