Rozporządzenie wprowadza ponadto zmiany doprecyzowujące dotychczasowe przepisy, zmierzając do usprawnienia procesu organizacji i przebiegu postępowania odwoławczego (np. poprzez stworzenie możliwości wyznaczania nowego członka składu orzekającego w sytuacji niestawiennictwa albo wyłączenia od udziału w sprawie wyznaczonego członka składu, jeżeli nowy członek wyrazi zgodę na udział w rozprawie w terminie wyznaczonym, co pozwoli na nieodraczanie rozprawy).

Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego

Zgodnie z projektem rozporządzenia do odwołania trzeba będzie załączyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego (uprzednio, w zmienianym § ust. 2 pkt 3, wymieniano odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego). Zmianie ulega także § 5 rozporządzenia w związku z ustawą z 5.9.2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579), a zmiany w § 7 i 15 wynikają z nowej definicji środków komunikacji elektronicznej zawartej w ZamPublU.

Protokół z ogłoszenia wyroku

Zauważono ponadto potrzebę zapewnienia sporządzenia protokołu nie tylko z rozprawy, ale też z ogłoszenia wyroku bądź postanowienia wydanego po zamknięciu posiedzenia niejawnego, co ma zwiększyć transparentność postępowania odwoławczego. Rezygnuje się ze wskazania, że prawomocność orzeczenia jest stwierdzana m.in. przez wiceprezesa KIO, w celu wyeliminowania pojawiających się dotychczas niejednoznaczności na tle tego przepisu.

Podkreślić należy, że stosownie do przepisu przejściowego, do odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mają mieć zastosowanie przepisy dotychczasowe.