Projekt rozporządzenia, które ma wejść w życie dzień p ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw, zawiera tabelę, w której wymieniono wszystkie gminy w Polsce przypisując je do właściwości jednego z jedenastu organów regulacyjnych. Rozwiązanie to budzi jednak pewne wątpliwości.

Projektodawcy proponują bowiem, aby gminy położone na terenie tego samego województwa czy też powiatu należały do właściwości różnych organów regulacyjnych. Przykładowo spośród 7 gmin powiatu gorzowskiego (woj. lubuskie) cztery z nich zostały przypisane do właściwości Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dwie do właściwości Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a jedna do właściwości Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

W konsekwencji o ile zaproponowany podział uwzględnia granice gmin (jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego), o tyle pomija granice powiatów i województw będących także jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Powyższy zabieg przypuszczalnie jest próbą ujednolicenia właściwości miejscowej regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Zabieg ten jednak powinien być podjęty na etapie prac legislacyjnych związanych z uchwaleniem powyższych ustaw, nie zaś na etapie wydania aktów wykonawczych.