Projekt rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Termin nadsyłania uwag upłynął 25 kwietnia 2014 r. W sprawie wypowiedziała się m.in. Naczelna Rada Lekarska, negatywnie opiniując projekt. W stanowisku z 25.4.2014 r. nr Nr 12/14/P-VII, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej kwestionuje zaproponowaną przez Ministerstwo wysokość wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, uznając, że nie odpowiada ona poziomowi wynagrodzeń postulowanemu przez IX Krajowy Zjazd Lekarzy w stanowisku Nr 3 z 12.1.2008 r. w sprawie sytuacji środowiska lekarskiego, tj. 2-krotności średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS – dla lekarza bez specjalizacji i odpowiednio 2,5-krotność dla lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji oraz 3-krotność dla lekarza specjalisty.

Przepisy obowiązujące obecnie

Projektowane rozporządzenie ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie MZ z 28.6.2013 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 769). Modyfikacja przepisów płacowych jest podyktowana zmianami w ustawie z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217, ze zm.). Zmiany te wprowadziła ustawa z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2014 r. poz. 24). Chodzi o uprawnienia płacowe pracowników Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, powołanego do życia ustawą z 22 listopada 2013 r.

Planowane rozwiązania

Projekt z 4 marca 2014 r. powiela rozwiązania przyjęte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Dotychczasowe tabele stawek również nie zmieniają się. Natomiast w porównaniu do funkcjonującej regulacji istotna zmiana polega na dookreśleniu, że dodatek za pracę za wykonywanie obowiązków w bezpośrednim kontakcie z osobami, wobec których sąd orzekł o umieszczeniu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym przysługiwać będzie również pracownikom tego Ośrodka (wysokość dodatków będzie określał w każdym przypadku pracodawca). Nowością jest również określenie w załączniku nr 2 do rozporządzenia przedziału wysokości wynagrodzenia dla „pracowników służby ochrony” (do tej pory taka kategoria pracowników nie występowała w rozporządzeniu z 2013 r.). Projekt zalicza tę grupę pracowników do IX kategorii zaszeregowania. Pozostałe grupy pracowników Ośrodka mają być zatrudnione na tych samych warunkach, co osoby zatrudnione w innych podmiotach leczniczych objętych dotychczasowym rozporządzeniem.

Źródło:
stanowisko NRL
http://www.nil.org.pl/aktualnosci/stanowiska-prezydium-nrl-podjete-25-kwietnia-2014-r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności