Projekt rozporządzenia w sprawie tzw. taryfikatora korekt finansowych za naruszenia nowego Prawa zamówień publicznych

Stanowi on wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 24 ust. 13 ustawy z 11.7.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818). Powodem nowelizacji rozporządzenia jest wejście w życie, z dniem 1.1.2021 r., przepisów PZP. Przewiduje się w związku z tym, że zmiana rozporządzenia miałaby wejść w życie także 1.1.2021 r. Niezbędne stało się zatem dostosowanie opisu nieprawidłowości do PZP oraz zmiana przywołanych obecnie w załączniku do rozporządzenia artykułów uchylanej ZamPublU.

Podkreślić należy, że w projekcie rozporządzenia zawarto przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do ustalenia wartości korekt finansowych oraz pomniejszeń dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia, prowadzonych zgodnie z warunkami wynikającymi z ZamPublU albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o dofinansowaniu projektu, wszczętych przed dniem wejścia w życie zmiany rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych (tzw. Taryfikator korekt finansowych) zostały podzielone w projekcie na 3 kategorie:

  1. ogłoszenie o zamówieniu i SWZ,
  2.  kwalifikacja oferentów i ocena ofert,
  3. realizacja zamówienia.

Wśród pierwszej kategorii nieprawidłowości, zagrożonych 100% korektą finansową, wymienia się m.in. nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu, kiedy jest to wymagane na podstawie właściwych przepisów, a także sztuczny podział zamówień na roboty budowlane, usługi lub dostawy, gdy służyło to uniknięciu publikacji we właściwym publikatorze. Nieco mniejsza korekta finansowa, bo na poziomie 5%, grozi za brak wskazania przez zamawiającego uzasadnienia – głównych powodów, dla których zamawiający postanowił nie dzielić zamówienia na części lub nie umożliwiać składania ofert częściowych, co może mieć wpływ na ograniczenie konkurencji, czy też za nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa. Z kolei przypadki, w których wykonawcy mogli zostać zniechęceni do złożenia oferty ze względu na kryteria wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia obejmujące nieuzasadnione preferencje krajowe, regionalne lub lokalne sankcjonowane ma być 25% korekta finansową.

W odniesieniu do drugiej kategorii nieprawidłowości, tj. kwalifikacja oferentów i ocena ofert, wskazano, że 10% korekta finansowa miałaby być nakładana za ocenę ofert na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia różniących się od kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ. Zamawiający powinni też zwrócić uwagę na stosunkowo dużą stawkę procentową (25% albo 100%) za niezapewnienie wystarczającej ścieżki audytu na potrzeby udzielenia zamówienia w postaci odpowiednio: sytuacji, gdy dokumentacja jest niewystarczająca, aby uzasadnić udzielenie zamówienia, czego skutkiem jest brak przejrzystości albo odmowy dostępu do dokumentacji. Maksymalny wymiar korekty, czyli 100%, przewiduje się za każdy przypadek, w którym stwierdzono nieujawniony lub niewystarczająco ograniczony konflikt interesów.

Trzecia, ostatnia kategoria nieprawidłowości, obejmuje korekty finansowe za nieuprawnione modyfikacje elementów zamówienia, określone w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ, w tym przykładowo – każdy wzrost ceny przekraczający 50% wartości pierwotnego zamówienia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności