1. Omówienie przepisów

Według zapisów w projekcie rozporządzenia będzie ono określać:

 • cele, wytyczne i standard dla superwizji pracy socjalnej;
 • minimum programowe dla szkolenia superwizorów pracy socjalnej;
 • sposób szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej;
 • sposób wnoszenia odpłatności za postępowanie związane z uzyskaniem certyfikatu, w tym za egzamin i egzamin poprawkowy;
 • organizację i sposób przeprowadzania egzaminu;
 • wzór certyfikatu superwizora pracy socjalnej;
 • warunki, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o uzyskanie zgody na prowadzenie szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej;
 • sposób i warunki nadawania podmiotom ubiegającym się o uzyskanie zgody na prowadzenie szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej uprawnień do prowadzenia szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej;
 • wymagania dotyczące kadry dydaktycznej szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej;
 • sposób prowadzenia nadzoru merytorycznego nad szkoleniami dla superwizorów pracy socjalnej;
 • zasady wyboru jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 117 ust. 6 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.; dalej: PomSpołU), i warunki jej współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w zakresie organizacji egzaminów na superwizora pracy socjalnej.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Komentarz

Jak wynika z art. 121a PomSpołU, superwizja pracy socjalnej polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym:

 • utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług,
 • zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych,
 • udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.

Prawo do korzystania z superwizji pracy socjalnej prowadzonej przez superwizorów pracy socjalnej ma każdy pracownik socjalny. Superwizorem pracy socjalnej może być natomiast osoba, która:

 • ukończyła szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej,
 • przystąpiła do egzaminu,
 • zdała egzamin,
 • uzyskała certyfikat superwizora pracy socjalnej.

Z treścią projektu rozporządzenia można zapoznać się na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/pomoc-spoleczna/projekt-rozporzadzenia-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-superwizji-pracy-socjalnej-/ .