Projekt rozporządzenia w sprawie specjalnych dotacji celowych dla placówek oświatowych

Na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 7.7.2022 r. - w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji. Projekt tego rozporządzenia ma normatywne podstawy w art. 75a i art. 75b FinZadOśwU.

Wspomniany projekt określa:

  1. szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania dotacji celowej, o której mowa w art. 75a FinZadOśwU,
  2. zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie dotacji celowej, o której mowa w art. 75a FinZadOśwU, oraz w sprawozdaniu z wykonania zadania;
  3. sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, o której mowa w art. 75a FinZadOśwU.

Z dalszych projektowanych regulacji wynika zaś, że wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W projekcie przewidziano również terminy na składanie wniosków o dotacje. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji:

  1. inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 FinZadOśwU, składać się będzie w terminie określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 90x OświatU;
  2. inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 FinZadOśwU, lub remontu składa się w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.

W projekcie rozporządzenia przewidziano również możliwość złożenia wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu po dniu 30 kwietnia danego roku – w szczególnej sytuacji związanej z wystąpieniem zdarzenia losowego, lecz weryfikacja wniosku złożonego po terminie będzie następować po wyrażeniu zgody przez ministra. Ta regulacja jest podyktowana chęcią umożliwienia złożenia wniosku o przyznanie dotacji celowej i uzyskania tej dotacji pomimo wystąpienia zdarzenia losowego, które może mieć miejsce. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej po terminie (§ 3 ust. 2 i 3 projektu) obwarowane jest dodatkowymi wymogami, tj. koniecznością złożenia: dodatkowego wniosku o przyjęcie wniosku złożonego po terminie wraz z uzasadnieniem, dokumentów zawierających opis zdarzenia losowego powodującego zakłócenie działalności wnioskodawcy oraz poświadczających zaistniałą szkodę (o ile wystąpiła), a także uzasadnienia konieczności realizowania inwestycji lub remontu (§ 5 ust. 3 projektu).

Jednocześnie w § 19 projektu przewidziano przepis przejściowy na 2022r., zgodnie z którym ww. wnioski można będzie złożyć do 31.10.2022 r., a termin rozpatrzenia tych wniosków będzie wynosił 14 dni, tak aby było możliwe przyznanie dotacji celowej jeszcze przed końcem 2022 r. Dodatkowo w § 19 projektu wskazano, że o dotację celową na realizację inwestycji, o których mowa w art. 75a pkt 2 i 3 FinZadOśwU, lub remontu mogą wnioskować osoby fizyczne i osoby niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, które prowadzą lub mogą prowadzić przedszkole, szkołę lub placówkę.

Podsumowując, nowy projekt rozporządzenia z pewnością jest oczekiwanym aktem prawnym ze strony samorządów i podmiotów niepublicznych prowadzących placówki oświatowe. Daje bowiem możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia na różne zadania remontowe, czy inwestycyjne, w zakresie placówek oświatowych.

Źródło: RCL
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności