Projekt rozporządzenia w sprawie protokołów postępowania do nowego Prawa zamówień publicznych

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 90 ustawy z 11.9.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, do postępowań o udzielenie zamówienia i konkursów, o których mowa w ZamPublU, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1.1.2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z tym przepisy przedmiotowego projektowanego rozporządzenia nie będą miały zastosowania do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1.1.2021 r. Do takich postępowań i konkursów będą miały zastosowanie przepisy dotyczące sporządzania protokołu określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128).

Protokół postępowania zawiera informacje dotyczące istotnych czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, a także czynności wykonywanych po jego zakończeniu. Analiza wzorów protokołów prowadzi do wniosku, że ulega zmniejszeniu zakres dodatkowych informacji zawartych w dotychczasowych protokołach postępowania, a tym samym wypełnianie nowych formularzy protokołów postępowania powinno być mniej czasochłonne dla zamawiających.

Rodzaje wzorów protokołów

W rozporządzeniu określa się następujące wzory protokołu postępowania:

 1. o udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy ramowej w trybie: 
  1. przetargu nieograniczonego (załącznik nr 1 do rozporządzenia), 
  2. przetargu ograniczonego (załącznik nr 2 do rozporządzenia), 
  3. negocjacji z ogłoszeniem albo sektorowych negocjacji z ogłoszeniem (załącznik nr 3 do rozporządzenia), 
  4. dialogu konkurencyjnego (załącznik nr 4 do rozporządzenia), 
  5. partnerstwa innowacyjnego (załącznik nr 5 do rozporządzenia),
  6. negocjacji bez ogłoszenia (załącznik nr 6 do rozporządzenia), 
  7. zamówienia z wolnej ręki (załącznik nr 7 do rozporządzenia),
  8. podstawowym (załącznik nr 8 do rozporządzenia); 
 2. w celu ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów oraz postępowania o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów (załącznik nr 9 do rozporządzenia).

Protokół postępowania w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych

Szczególną uwagę warto zwrócić na wzór protokołu 4 określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia, a mianowicie zupełnie nowy wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zamówieniach klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. zamówienia w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 PZP. Układ i treść wzoru może stanowić cenną wskazów dla zamawiających odnośnie do przebiegu formalnego tego trybu. Zamawiający będzie w nim zamieszczał m.in. informację, czy udziela zamówienia bez możliwości negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 1 PZP), z możliwością negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 2 PZP) czy też z negocjacjami (na podstawie art. 275 pkt 3 PZP).

W protokole zamawiający przedstawi także zestawienie ofert, przy czym będzie ono dotyczyć ofert składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w BZP. W przypadku trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 3 PZP, tj. w wariancie 3, ta pozycja protokołu będzie wypełniana dopiero po otwarciu ofert ostatecznych. Podobnie pozycja protokołu „Oferty odrzucone” dotycząca ofert składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w BZP zostanie wypełniona w przypadku trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 3 PZP po otwarciu ofert ostatecznych. Nowym elementem protokołu ze względu na specyfikę trybu podstawowego jest pozycja „Miejsce i termin składania ofert dodatkowych/ofert ostatecznych”, która dotyczy trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 2 PZP – jeżeli zamawiający zapraszał do składania ofert dodatkowych, a także trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 3 PZP.

Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia

Na mocy przepisów rozporządzenia zamawiający będzie miał obowiązek dokumentowania czynności i zdarzeń związanych z danym postępowaniem w uporządkowany sposób, umożliwiający odtworzenie chronologicznego przebiegu wszystkich etapów danego postępowania oraz czynności poprzedzających jego wszczęcie, a także czynności wykonywanych po zakończeniu postępowania. Ponadto niezbędne będzie zapewnienie przez zamawiającego przechowywania dokumentacji postępowania w taki sposób, aby przez cały okres jej przechowywania miał on bieżący dostęp do kompletnej dokumentacji, w celu umożliwienia odtworzenia, w sposób niebudzący wątpliwości, chronologicznego ciągu czynności i zdarzeń związanych z danym postępowaniem, w tym czynności poprzedzających jego wszczęcie, a także czynności wykonywanych po zakończeniu postępowania.

Udostępnianie protokołu i załączników do niego

W projekcie rozporządzenia reguluje się też sposób oraz formy udostępniania zainteresowanym protokołu postępowania wraz z załącznikami, który to nie ulega dużej zmianie w stosunku do dotychczasowych reguł. Zamawiający ma udostępniać załączniki do protokołu postępowania na wniosek, przy czym udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Niemniej, w przypadku protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania sporządzonych w postaci innej niż elektroniczna (np. postaci papierowej, jako próbka), jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione byłoby ich udostępnienie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Zamawiający ma udostępniać wnioskodawcy protokół postępowania niezwłocznie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności