Zgodnie z nowododanym art. 22aw SysOśwU minister właściwy ds. oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego;
2) rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego, z uwagi na specyfikę tych zajęć edukacyjnych;
3) szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego;
4) dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców;
5) wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego;
6) tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego.

W stanie prawnym sprzed nowelizacji kwestie dopuszczania do użytku podręczników szkolnych regulowało rozporządzenie MEN z 21.6.2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz. 752). W związku z wejściem w życie ustawy nowelizującej i nadaniu nowego brzmienia art. 22a, który stanowił delegację ustawową do wydania rozporządzenia z 2012 r., zaistniała potrzeba wydania nowego aktu wykonawczego.

W porównaniu z poprzednim rozporządzeniem w projekcie zrezygnowano z dopuszczenia do użytku szkolnego:
1) podręczników do zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, zajęć komputerowych i zajęć technicznych dla klas I–III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny),
2) podręczników do przedmiotów uzupełniających:
a) zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne – w przypadku gimnazjum (III etap edukacyjny),
b) ekonomia w praktyce – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej (IV etap edukacyjny).

Zgodnie bowiem z „Zalecanymi warunkami i sposobami realizacji”, określonymi w rozporządzeniu MEN z 27.8.2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego ora kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977), zajęcia te powinny mieć wymiar praktyczny.

Zasadniczo projekt rozporządzenia powtarza rozwiązania przewidziane w poprzednim akcie. Jako jeden z warunków dopuszczenia podręcznika do użytku wprowadzono wymóg niezamieszczenia w podręczniku opisu sprawdzaniu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia.