Zgodnie z brzmieniem art. 5 ustawy, w art. 21 ust. 5 ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu wysokości wielokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z  23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1658) z 1,5-krotnosci na 2,4 krotność tej kwoty. Obecnie obowiązujące rozporządzenie z 26.7.2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu, ma zostać zastąpione niniejszym projektowanym rozporządzeniem Rady Ministrów.

Z uwagi na fakt, że przepis upoważniający Radę Ministrów do wydania wspomnianego aktu wykonawczego nie został zmieniony, nie uległ zmianie zakres spraw przekazanych Radzie Ministrów do uregulowania oraz wytycznych dotyczących ich treści – projektowane rozporządzenie powiela zapisy aktualnie obowiązującego rozporządzenia, utrzymując procentową korelację poziomu maksymalnych wysokości diet przysługujących radnemu w odniesieniu do wielkości powiatu. W konsekwencji powyższego, w § 3 pkt 1-3 projektu rozporządzenia przyjęto, analogicznie jak dotychczas, że radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do:

  • 100% maksymalnej wysokości diety w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców,
  • 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,
  • 70% maksymalnej wysokości diety w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców.

Zgodnie z informacjami wskazanym w wykazie prac programowych Rady Ministrów, zmiana ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów do końca 2021 roku.