Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z 17.9.2021 r. dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. Z uwagi na to, że ustawa wejdzie w życie 1.11.2021 r. zaproponowano, aby omawiane rozporządzenie weszło w życie w tym samym terminie. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zamiast obecnej 1,5 – krotności kwoty bazowej. Projektowane rozporządzenie zastąpi aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 26.7.2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Z uwagi na fakt, że przepis upoważniający Radę Ministrów do wydania wspomnianego aktu wykonawczego nie został zmieniony, nie uległ zmianie zakres spraw przekazanych Radzie Ministrów do uregulowania oraz wytycznych dotyczących ich treści – projektowane rozporządzenie powiela zapisy aktualnie obowiązującego rozporządzenia, utrzymując procentową korelację poziomu maksymalnych wysokości diet przysługujących radnemu w odniesieniu do wielkości gminy. W konsekwencji powyższego, w § 3 pkt 1-3 projektu rozporządzenia przyjęto, analogicznie jak dotychczas, że radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do:

  • 100% maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców,
  • 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,
  • 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.

Omawiane rozporządzenie powinno zostać przyjęte przez Radę Ministrów tak, żeby obowiązywało do 1.11.2021 r.