Rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.10.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 190, poz. 1274). Obecnie projekt jest na etapie konsultacji publicznych.

Zdaniem Szefa Służby Cywilnej (wnioskodawcy projektu) dotychczasowa regulacja nie przystaje do realiów prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej, stąd też potrzeba uproszczenia procesu szkoleń oraz modyfikacji obowiązków sprawozdawczych związanych ze szkoleniami.

W stosunku do obowiązującej regulacji projekt zakłada m.in.:

  • odejście od obowiązku przygotowywania/zatwierdzania harmonogramu szkolenia równolegle z programem szkolenia,
  • usunięcie listy przykładowych szkoleń powszechnych w służbie cywilnej,
  • odstąpienie od obowiązku dokonywania przez organizatora każdorazowej oceny zrealizowanego szkolenia w formie sprawozdania,
  • rezygnację ze zbierania informacji dotyczących zapotrzebowania urzędów na środki finansowe na szkolenia na następny rok oraz prognoz zapotrzebowania na kolejny rok,
  • odejście od praktyki corocznego przekazywania przez dyrektora generalnego urzędu (kierownika urzędu) zbiorczego zestawienia ocen szkoleń i podmiotów je prowadzących, oraz przekazywania wzoru formularza służącego do sporządzenia zbiorczego zestawienia dotyczącego szkoleń przeprowadzonych w poprzednim roku,
  • złagodzenie zapisów sugerujących „uprzywilejowaną” rolę szkoleń prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, m.in. przez usunięcie uwarunkowania prowadzenia szkoleń przez organizatora szkolenia od wystąpienia odpowiednich przesłanek finansowych lub merytorycznych,
  • uelastycznienie formy określania warunków wspólnego organizowania szkoleń przez kilka urzędów oraz warunków dopuszczania do udziału w szkoleniu członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w innych urzędach, przez odejście od zawierania porozumień przez dyrektorów generalnych (kierowników) urzędów na rzecz uzgadniania warunków.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12269650/katalog/12277808#12277808