Zmiany przepisów dyrektyw w zakresie kwot progowych będą obowiązywać od 1.1.2018 r.

Warto zwrócić uwagę na to, że nastąpi podwójny wzrost wartości progowych. Podwyższeniu ulegną bowiem nie tylko progi unijne wyrażone w euro, ale także ich równowartości w złotych. Spowodowane jest to jednoczesnym wzrostem kursu złotego w stosunku do euro, który to kurs stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień, o czym piszemy dalej.

Projektowane progi unijne, które mają obowiązywać od 1.1.2018 r., od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w zależności od rodzaju zamawiającego i rodzaju zamówienia w ujęciu porównawczym przedstawia poniższa tabela 1.

Tabela 1. Progi unijne, które mają obowiązywać od 1.1.2018 r., od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w zależności od rodzaju zamawiającego i rodzaju zamówienia

Rodzaj zamawiającego

Progi obecne w euro

Progi (planowane)

w euro

od 1.1.2018 r.

Roboty budowlane

Dostawy lub usługi

Roboty budowlane

Dostawy lub usługi

Zamawiający tzw. centralni

5 225 000

135 000

5 548 000

144 000

Zamawiający tzw. szczebla samorządowego

5 225 000

209 000

5 548 000

221 000

Zamawiający sektorowi

5 225 000

418 000

5 548 000

443 000

Zamawiający udzielający zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

5 225 000

418 000

5 548 000

443 000

Należy zauważyć, że stosownie do § 3 projektu rozporządzenia zarówno do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i do konkursów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe.

Projektowany nowy kurs euro do przeliczania w zamówieniach publicznych

Komisja Europejska opracowała projekt komunikatu określający równowartości walut krajowych w odniesieniu do ww. kwot progowych (wyrażonych w euro), od których stosowane są przepisy dyrektyw: 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE. Wynika z niego, że od 1.1.2018 r. zmieni się nie tylko kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, ale także tzw. progi unijne, od których ma zastosowanie procedura tzw. podstawowa (odpowiadająca regulacjom zawartym w wymienionych dyrektywach).

Warto jednocześnie przypomnieć, że obowiązek aktualizacji średniego kursu euro co najmniej raz na dwa lata wynika nie tylko z przepisów unijnych, ale także z art. 35 ust. 3 ZamPublU. Można się zatem spodziewać, że jeszcze w grudniu 2017 r. zostanie wydane odpowiednie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w tym zakresie, którego treść będzie zapewne odpowiadać treści projektu rozporządzenia będącego obecnie w toku prac legislacyjnych.

Kurs złotego w stosunku do euro wynikający z przeliczenia kwot zawartych w projekcie komunikatu, a w ślad za tym w projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, został ustalony na wyższym niż obecnie poziomie, tj. na 4,3117 zł zamiast dotychczasowego 4,1749. To oznacza, że zwiększy się równowartość w złotych podstawowego progu stosowania ZamPublU, obecnie wynoszącego 30 000 euro. Od 1.1.2018 r. przepisy ZamPublU, na mocy art. 4 pkt 8, nie znajdą zatem zastosowania aż do kwoty 129 351 zł.

Średni kurs złotego w stosunku do euro będzie stosowany do przeliczania wartości zamówień określonych w ZamPublU, a także odpowiednio do konkursów. Przepisy przedmiotowego rozporządzenia będą miały również zastosowanie do przeliczania wartości umów koncesji określonych w ustawie z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 1920), stosownie do art. 4 tej ustawy.

Równowartość nowych progów unijnych wyrażonych w walucie polskiej (złotych) przedstawia poniższa tabela 2.

Tabela 2. Równowartość progów unijnych wyrażonych w walucie polskiej (złotych) od 1.1.2018 r.

Próg unijny w euro

Równowartość w złotych polskich

144 000

620 885

221 000

952 886

443 000

1 910 083

5 548 000

23 921 312