Projekt rozporządzenia o informacji o ofertach do nowego PZP

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 81 ust. 1 PZP zamawiający przekazuje Prezesowi UZP informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania. Ten nowy obowiązek nakładany na zamawiających jest uzasadniany potrzebą sprostania realizacji zadania Prezesa UZP określonego w art. 469 pkt 4 PZP, zgodnie z którym ma on dokonywać analiz funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Przewiduje się, że wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nastąpi tak jak wejście w życie PZP, tj. z dniem 1.1.2021 r.

Obowiązek przekazywania wyżej wymienionych informacji będzie miał zastosowanie do wszystkich zamawiających, w zakresie wszystkich rodzajów zamówień, niezależnie od ich wartości, przy czym będzie dotyczył zamówień, do których mają zastosowanie przepisy PZP, czyli od wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł. Dla ułatwienia identyfikacji nowych obowiązków zamawiającego przedstawia się je w Tabelach 1 i 2.

Tabela 1. Termin przekazania informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach (zwanej dalej „informacją”) w zależności od trybu udzielania zamówienia.

Tryb udzielenia zamówienia

Termin przekazania informacji (nie później niż)

Uwagi dodatkowe

przetarg nieograniczony

negocjacje bez ogłoszenia

7 dni od dnia otwarcia ofert

o ile złożona została co najmniej jedna oferta

przetarg ograniczony, dialog konkurencyjny, sektorowe negocjacje z ogłoszeniem

7 dni od dnia otwarcia ofert albo od dnia unieważnienia postępowania

o ile unieważnienie nastąpiło po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i został złożony co najmniej jeden wniosek

negocjacje z ogłoszeniem

7 dni od dnia otwarcia ofert wstępnych albo od dnia unieważnienia postępowania

o ile unieważnienie nastąpiło po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i został złożony co najmniej jeden wniosek

7 dni od dnia otwarcia ofert ostatecznych

o ile została złożona co najmniej jedna oferta ostateczna

partnerstwo innowacyjne

7 dni od dnia otwarcia ofert wstępnych albo od dnia unieważnienia postępowania

o ile unieważnienie nastąpiło po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i został złożony co najmniej jeden wniosek

7 dni od dnia otwarcia ofert obejmujących prace badawczo-rozwojowe, składanych po zakończeniu negocjacji

o ile została złożona co najmniej jedna taka oferta


Tabela 2. Termin przekazania informacji o ofertach w trybie podstawowym postępowaniu o wartości mniejszej od progów unijnych (tzw. krajowym)

Tryb podstawowy - wariant

Termin przekazania informacji o ofertach (nie później niż)

Uwagi dodatkowe

art. 275 pkt 1 PZP – wariant 1

7 dni od dnia otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w BZP

o ile została złożona co najmniej jedna taka oferta

art. 275 pkt 2 PZP – wariant 2

7 dni od dnia otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w BZP

o ile została złożona co najmniej jedna taka oferta

7 dni od dnia otwarcia ofert dodatkowych, jeżeli zamawiający zapraszał do składania ofert dodatkowych

o ile została złożona co najmniej jedna taka oferta

art. 275 pkt 3 PZP – wariant 3

7 dni od dnia otwarcia ofert ostatecznych albo od dnia unieważnienia postępowania

o ile unieważnienie nastąpiło po upływie terminu składania ofert składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu i została złożona co najmniej jedna taka oferta


Sposób przekazania informacji

Informację w postaci elektronicznej zamawiający będzie przekazywał Prezesowi UZP przy użyciu aktywnego formularza umieszczonego i udostępnionego na stronach portalu internetowego UZP, zgodnego z wzorem informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia. Przekazywanie informacji Prezesowi UZP będzie odbywało się za pośrednictwem tego systemu (po uprzedniej rejestracji w tym systemie) lub innych systemów, które umożliwiają przekazywanie wypełnionego aktywnego formularza w formacie XML. Po rejestracji w systemie teleinformatycznym, zamawiający będzie wypełniał formularz, a następnie będzie przekazywał go Prezesowi UZP.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności