W projekcie rozporządzenia z 23.12.2015 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych szczegółowo uregulowano kwestie:

1) warunków i trybu wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;

2) sposobu dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów;

3) trybu i sposobów dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;

4) wysokości odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

W załącznikach do projektu rozporządzenia umieszczone zostały wzory dokumentów. Załącznik nr 1 zawiera wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych wraz z informacjami ogólnymi o sposobach i formacie druku oraz sposobach wypełniania druków. Proponowane brzmienie tego załącznika wprowadza przepis zezwalający na zszywanie kart arkusza ocen, pod warunkiem zabezpieczenia zszycia pieczęcią urzędową szkoły, w celu uniemożliwienia wymiany kart w arkuszu. Załącznik nr 2 zawiera wzory świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych.

Projektowane zmiany

Projekt rozporządzenia zawiera wiele zmian, w tym także zmian postulowanych przez nauczycieli szkół artystycznych. W projektach wzorów arkuszy ocen usunięto adnotacje o miejscu zamieszkania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz frekwencji ucznia. Ponadto zaproponowano usunięcie z druków świadectw i dyplomów informacji o indywidualnym toku nauki, która ma pozostać na druku arkuszy ocen.

Bardzo istotną kwestią jest dostosowanie wzorów arkuszy ocen do specyfiki poszczególnych typów szkół artystycznych i do zmian wprowadzonych w rozporządzeniach MKiDN w sprawie ramowych planów nauczania oraz oceniania, klasyfikowania i promowania.

W projekcie przewidziano m.in.:

1) dostosowanie wzorów legitymacji szkolnych do umożliwienia weryfikacji uprawnień w elektronicznym systemie potwierdzania uprawnień świadczeniobiorców (system e-WUŚ);

2) wskazanie, które rodzaje szkół obligatoryjnie, a które fakultatywnie wydają uczniom indeksy;

3) wydawanie świadectw i dyplomów, statusie powyższych druków oraz indeksów i legitymacji szkolnych jako druków ścisłego zarachowania i nakazanie prowadzenia imiennej ewidencję ich wydawania;

4) rodzaje dokumentów wydawanych absolwentom szkół artystycznych oraz uczniom szkół artystycznych, którzy nie ukończyli klas programowo najwyższych;

5) przepisy stanowiące o sposobie wpisywania danych na świadectwach, dyplomach i innych drukach szkolnych, stanowiąc wymóg czytelności, stosowania pełnych brzmień imion, nazwisk, miesiąca i miejsca urodzenia ucznia lub absolwenta, ocen z zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, nazw zajęć edukacyjnych i miesiąca wystawienia druku szkolnego.

Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych zawiera ponadto inne, liczne zmiany o charakterze doprecyzowującym.

W projekcie przewidziano, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.