Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Propozycja wynikająca z rozporządzenia zakłada, że projekt planu zagospodarowania przestrzennego składać się ma z części tekstowej i części graficznej. 

Ważne

Zgodnie z uwagami znajdującymi się w uzasadnieniu projektu wnioskodawca stwierdza, że nowe regulacje dopuszczają: 

 • możliwość wniesienia uwag i wniosków do studium lub jego projektu w formie elektronicznej; 
 • prowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami również za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

Podobnie jak w przypadku projektu planu zagospodarowania przestrzennego projekt przesądza o obowiązku zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu sporządzającego studium, informacji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, jak również dokonania wyłożenia projektu studium także poprzez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu. (https://legislacja.gov.pl/docs//573/12352452/12823065/12823066/dokument525979.pdf). 


W myśl propozycji projekt studium zawiera: 

 • bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 
 • część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy; 
 • rysunek przedstawiający w formie graficznej ustalenia, określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy; 
 • uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ustalenia części tekstowej projektu studium formułuje się m.in. zgodnie z następującymi wymogami: 

 • ustalenia dotyczące kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian, a także wytyczne ich określania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 
 • ustalenia dotyczące kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów określają w szczególności minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne, uwzględniające wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz zrównoważonego rozwoju, wskazują tereny do wyłączenia spod zabudowy, a także zawierają wytyczne określania tych wymagań w planach miejscowych; 
 • ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Projekt rysunku studium sporządza się m.in. zgodnie z następującymi wymogami: 

 • projekt rysunku studium zawiera:  
  • granice obszaru objętego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmianą;  
  • granice terenów zamkniętych;  
  • określenie granic i oznaczenia obiektów i obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;  
  • symbole literowe lub numery wyróżniające je spośród innych obszarów, 
  • objaśnienia wszystkich użytych na projekcie rysunku studium oznaczeń i symboli. Przy sporządzaniu projektu rysunku studium używa się oznaczeń, nazewnictwa i standardów umożliwiających jednoznaczne powiązanie części tekstowej projektu studium z projektem rysunku studium.

Projekt uściśla, jakie informacje należy umieszczać w ogłoszenie prasowym, obwieszczeniu, informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. m.in. 

 • datę; 
 • oznaczenie organu; 
 • podstawę prawną; 
 • informację o formie, miejscu i terminie złożenia wniosków, do studium.

Projekt trafił do opiniowania. Zgodnie z propozycja postanowienia rozporządzenia wejdą w życie 24.12.2021 r. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności