Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wnioskodawca stwierdza, że nowe regulacje dopuszczają: 

 • możliwość wniesienia uwag i wniosków do planu miejscowego lub jego projektu w formie elektronicznej, 
 • prowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami również za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

Ponadto jednoznacznie przesądzają o obowiązku zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu sporządzającego plan miejscowy informacji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, jak również dokonania wyłożenia projektu planu miejscowego także poprzez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu. (https://legislacja.gov.pl/docs//573/12352453/12823108/12823109/dokument526020.pdf). 

W ramach ustalenia części tekstowej projektu planu miejscowego formułuje się go zgodnie m.in. z następującymi wymogami: 

 • ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawierają określenie przeznaczenia poszczególnych terenów lub zasad ich zagospodarowania, w tym symbol i nazwę klasy przeznaczenia terenu, wraz z numeracją, wyróżniającą je spośród innych terenów; 
 • ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu zawierają nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów; 
 • ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej zawierają określenie obiektów i terenów chronionych ustaleniami planu miejscowego, w tym określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów; 
 • ustalenia dotyczące szczegółowych zasad oraz warunków scalania i podziału nieruchomości zawierają określenie parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, w szczególności minimalnych lub maksymalnych: 
  • szerokości frontów działek oraz ich powierzchni, 
  • kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.

Część graficzną projektu planu miejscowego sporządza się z wykorzystaniem map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w postaci elektronicznej. Część graficzna projektu planu miejscowego zawiera m.in.

 • nazwę planu miejscowego;
 • określenie skali;
 • granice obszaru objętego planem miejscowym;
 • określenie przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich symbole i oznaczenia graficzne;
 • linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego terenu.

Ponadto projekt powinien zawierać prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obejmującą:

 • prognozę wpływu ustaleń planu miejscowego na dochody własne i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania;
 • prognozę wpływu ustaleń planu miejscowego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;
 • wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu.

 Projekt trafił do opiniowania. Zgodnie z propozycja postanowienia rozporządzenia wejdą w życie 24.12.2021 r. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności