Pomimo istniejącej jeszcze możliwości dokonania zmiany treści projektu, warto już teraz zwrócić uwagę na nowe obowiązki, aby zacząć przygotowywać niezbędne do przekazania informacje. Ich zakres zawarty w projekcie rozporządzenia ulega bowiem znacznemu rozszerzeniu, między innymi ze względu na obowiązki statystyczne nałożone na państwa członkowskie UE wobec Komisji Europejskiej.

Treść rozporządzenia jest tylko częściowo powtórzeniem dotychczasowych regulacji. Wiele jest nowych informacji, które zamawiający będzie musiał przekazać Prezesowi UZP, a które dotychczas nie były objęte sprawozdaniem. Wprawdzie przewiduje się – podobnie jak dotychczas – jeden wzór sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach, stanowiący załącznik do rozporządzenia, ale wyodrębniono w nim aż 10 części.

Oprócz informacji ogólnych wymaganych w części I „Zamawiający” (m.in. tj. nazwa zamawiającego, adres, REGON i NIP, oznaczenie rodzaju zamawiającego, a w przypadku zamówień sektorowych – także oznaczenie głównego przedmiotu lub przedmiotów działalności, wskazanie, czy zamawiający składa sprawozdanie ze stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych na podstawie zaleceń Rady Ministrów), kolejne odpowiadają poszczególnym obowiązkom sprawozdawczym.

Podprogowe zamówienia sektorowe oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

W części II i III sprawozdania rocznego wymaga się przedstawienia informacji odpowiednio o zamówieniach sektorowych oraz zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości większej niż 30 000 euro i mniejszej niż progi unijne właściwe dla takich zamówień. W przypadku zamówień sektorowych są to tylko informacje o wartości zawartych umów bez VAT, w podziale na przedmioty działalności i na rodzaje zamówień. Natomiast w odniesieniu do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których przedmiotem są roboty budowlane – liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej i wartość zawartych umów bez VAT oraz liczba unieważnionych postępowań w podziale na tryby udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej. Jeżeli przedmiotem są dostawy lub usługi wystarczy podać wartość zawartych umów bez VAT.

Zamówienia klasyczne do progów unijnych udzielane z zastosowaniem ZamPublU

Od zamawiających klasycznych, którzy udzielali zamówień o wartości większej niż 30 000 euro, a mniejszej niż progi unijne, wymaga się w części IV sprawozdania rocznego podania liczby postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej i wartości zawartych umów bez VAT, a także liczby unieważnionych postępowań, w podziale na tryby udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej oraz rodzaje zamówień.

Zamówienia o wartości równej progom unijnym lub większej

Dla zamówień o wartości równej progom unijnym lub większej przewiduje się część V sprawozdania. Jest ona właściwa dla wszystkich trzech rodzajów zamawiających (tj. klasycznych, sektorowych, w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), którzy będą identyfikowani poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Oprócz informacji dotychczas wymaganych do podania w sprawozdaniu, każdy z zamawiających będzie musiał zamieścić nowe. Ich zakres jest dość szczegółowy i oznacza, że dane te trzeba starannie zebrać, a potem przedstawić. Dotyczy to w szczególności:

1) liczby otrzymanych ofert,

2) liczby odrzuconych ofert,

3) liczby ofert złożonych przez wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

4) informacji, czy zamówienie zostało udzielone wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

5) informacji, czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie,

6) liczby podwykonawców, w stosunku do których wykonawca zadeklarował zamiar powierzenia im wykonania części zamówienia.

Informacje o postępowaniach z zakłóceniem konkurencji lub konfliktem interesów

Zupełną nowość, którą wprowadza się w projekcie rozporządzenia, wynikającą z obowiązków statystycznych państw członkowskich Unii Europejskiej wobec Komisji Europejskiej, stanowi obowiązek podawania przez wszystkich zamawiających w części VI sprawozdania informacji dotyczących zamówień, do których stosuje się przepisy ZamPublU, jeżeli było zawarte między wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji lub wystąpił konflikt interesu.

Zakresem sprawozdawczym obejmuje się kilka informacji począwszy od numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP albo w Dzienniku Urzędowym UE, rodzaju zamówienia, przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów CPV, trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej, aż po liczbę wystąpień konfliktu interesów w rozumieniu art. 17 ust. 1 ZamPublU, którym zamawiający nie zapobiegł, oraz liczbę zawartych porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji.

Sprawozdanie z zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi

W projekcie rozporządzenia dodano poza tym obowiązek zamieszczenia przez każdego z zamawiających informacji na temat zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (część VII). Dotyczy on usług, do których stosuje się przepisy ZamPublU, zarówno powyżej, jak i poniżej progu określonego w art. 138g ZamPublU. Niezbędne będzie podanie szczegółowych informacji dotyczących tego rodzaju usług, w tym opisanie usługi zgodnie z odpowiednimi załącznikami do dyrektyw oraz przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów CPV, a także podanie, czy zostało udzielone zamówienie zastrzeżone na usługi zdrowotne, społeczne lub kulturalne, o którym mowa w art. 138p ZamPublU.

Informacja o klauzulach społecznych w sprawozdaniu rocznym

Jednostki administracji rządowej mają przekazywać informacje o stosowanych klauzulach społecznych w ramach rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach składanego Prezesowi UZP, a nie odrębnie – jak było dotychczas. Ma to służyć redukcji obciążeń administracyjnych nałożonych na zamawiających.

Powyższe informacje o klauzulach społecznych zostały przewidziane w sprawozdaniu rocznym w związku z przyjęciem 25.7.2016 r. przez Radę Ministrów dokumentu „Podsumowanie i wnioski wynikające z realizacji Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”. W dokumencie tym Rada Ministrów zobowiązała Prezesa UZP do uwzględnienia w projektowanym rozporządzeniu obowiązku przekazywania informacji o stosowaniu klauzul społecznych przez jednostki administracji rządowej.

Zakresem sprawozdania w części VIII, w odniesieniu do zamówień, do których stosuje się przepisy ZamPublU, objęto zatem kilka kluczowych informacji, w szczególności dotyczących:

1) tego, czy zamówienie zostało udzielone jako zamówienie zastrzeżone, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ZamPublU,

2) aspektów społecznych zastosowanych w opisie przedmiotu zamówienia, np. odwołania się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, do dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania dla wszystkich użytkowników lub do oznakowania,

3) aspektów społecznych w kryteriach oceny ofert.

Informacja o aspektach środowiskowych i innowacyjnych

Nowy element sprawozdania rocznego stanowią informacje wymagane od wszystkich zamawiających w części IX, tj. na temat zamówień, do których stosuje się przepisy ZamPublU, uwzględniających aspekty środowiskowe i innowacyjne. Trzeba będzie więc przygotować i przekazać Prezesowi UZP, oprócz ogólnych danych identyfikujących takie postępowania, m.in. informacje dotyczące:

1) odwołania się do systemów i środków zarządzania środowiskowego w ramach warunków udziału w postępowaniu,

2) aspektów środowiskowych w opisie przedmiotu zamówienia, w tym odwołania się do aspektów środowiskowych związanych z realizacją zamówienia i odwołania do oznakowania, o którym mowa w art. 30a ZamPublU,

3) aspektów środowiskowych w kryteriach oceny ofert, w tym poprzez odwołanie do oznakowania związanego z aspektami środowiskowymi, poprzez zastosowanie kryterium kosztu z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia, poprzez odwołanie się do innych aspektów środowiskowych, np. efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia,

4) wymagań dotyczących aspektów związanych z innowacyjnością zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz w ramach kryteriów oceny ofert.

Informacja o zamówieniach wyłączonych ze stosowania ZamPublU

Podobnie jak dotychczas, zamawiający będą podawać w sprawozdaniu rocznym informacje na temat zamówień udzielonych z wyłączeniem stosowania ZamPublU. W tym celu wykorzystają część X sprawozdania rocznego. Rodzaj wyłączeń wyszczególnionych w tej części został dostosowany do zmian wprowadzonych nowelizacją ZamPublU z 2016 r.

W odniesieniu do zamówień udzielonych z wyłączeniem ZamPublU na podstawie art. 4 pkt 1, 1a, 1b, 3, 5, 5c, 6 i 10-13, art. 4b, art. 4d oraz 136-138 ZamPublU wymaga się podania informacji o liczbie i łącznej wartości zamówień bez VAT. Natomiast, jeżeli udzielano zamówień wyłącznych spod ZamPublU na podstawie art. 4 pkt 8 (tj. o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro), wystarczy tylko informacja o łącznej wartości udzielonych zamówień bez VAT.

Forma przekazania sprawozdania rocznego

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach będzie przekazywane nadal wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą formularza udostępnionego na stronach portalu internetowego UZP. Formularz ten nie jest dokumentem elektronicznym wymagającym podpisu elektronicznego, a jedynie formularzem elektronicznym służącym do wprowadzania danych.

Przekazanie danych za pomocą formularza będzie możliwe wyłącznie przez zamawiających posiadających nadane im indywidualne loginy i hasła, służące do uwierzytelnienia podmiotu zobowiązanego do przekazania sprawozdania rocznego. Login i hasło (te same jak dla zamieszczania ogłoszeń w BZP) są przyznawane instytucji (zamawiającemu), a nie konkretnej osobie. Z loginu i hasła dla danego zamawiającego może więc korzystać kilka osób.