Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1.1.2021 r., a zatem wraz z wejściem w życie PZP. Jednocześnie przewidziano w projekcie przepis przejściowy, na mocy którego do zmiany wniosków w sprawach, które zakończyły się oceną występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a dla których wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Podkreślić należy, że w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że ustawodawca, używając dwóch odrębnych określeń, wyraźnie decyduje, że w ramach postępowania chodzi o dwie odmienne, choć wzajemnie powiązane czynności (ocenę i kwalifikację). Podmiotem dokonującym kwalifikacji, zgodne z rozporządzeniem może być Minister Obrony Narodowej albo zamawiający.

W projekcie rozporządzenia zawarto otwarty katalog elementów, które są brane pod uwagę przy określaniu środków zapewniających ochronę PIBP. Wskazuje się obszary związane z ochroną PIBP, które uważa się za szczególnie istotne i które powinny być brane pod uwagę w ramach dokonywanej oceny i kwalifikacji. Dotyczy to zwłaszcza określenia konieczności pozyskania lub modernizacji produktów, o których mowa w art. 346 ust. 2 TFUE, usług (np. tj. remonty, wsparcie techniczne, szkolenia) lub robót budowlanych (np. tj. posadowienie) bezpośrednio z nim związanych, w tym także konieczności pozyskania konkretnego asortymentu lub wyrobu, a także konieczności uwzględnienia efektywnych środków w zakresie ustanowienia lub utrzymania potencjału przemysłowego lub zabezpieczenia zdolności na zasadach, w tym w szczególności powiązanych z istniejącymi już rozwiązaniami prawnymi.

Z projektu rozporządzenia wynika, że wyłączenie przepisów PZP wymaga każdorazowo ustalenia, dlaczego konkretny przepis lub grupa przepisów PZP nie gwarantuje lub gwarantuje ochronę PIBP i dlatego musi zostać wyłączona lub zastosowana. Wyłączenie przepisów PZP może obejmować jedynie taki zakres, który jest niezbędny i konieczny dla zagwarantowania ochrony PIBP. Tym samym, w każdym przypadku konieczne będzie wskazanie w treści wniosku o ocenę i kwalifikację albo wniosku o ocenę zakresu PZP ulegającego wyłączeniu/zastosowaniu oraz poddanie go ocenie pod kątem proporcjonalności.