Projekt rozporządzenia do PZP w sprawie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1.1.2021 r., a zatem wraz z wejściem w życie PZP. Jednocześnie przewidziano w projekcie przepis przejściowy, na mocy którego do zmiany wniosków w sprawach, które zakończyły się oceną występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a dla których wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Podkreślić należy, że w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że ustawodawca, używając dwóch odrębnych określeń, wyraźnie decyduje, że w ramach postępowania chodzi o dwie odmienne, choć wzajemnie powiązane czynności (ocenę i kwalifikację). Podmiotem dokonującym kwalifikacji, zgodne z rozporządzeniem może być Minister Obrony Narodowej albo zamawiający.

W projekcie rozporządzenia zawarto otwarty katalog elementów, które są brane pod uwagę przy określaniu środków zapewniających ochronę PIBP. Wskazuje się obszary związane z ochroną PIBP, które uważa się za szczególnie istotne i które powinny być brane pod uwagę w ramach dokonywanej oceny i kwalifikacji. Dotyczy to zwłaszcza określenia konieczności pozyskania lub modernizacji produktów, o których mowa w art. 346 ust. 2 TFUE, usług (np. tj. remonty, wsparcie techniczne, szkolenia) lub robót budowlanych (np. tj. posadowienie) bezpośrednio z nim związanych, w tym także konieczności pozyskania konkretnego asortymentu lub wyrobu, a także konieczności uwzględnienia efektywnych środków w zakresie ustanowienia lub utrzymania potencjału przemysłowego lub zabezpieczenia zdolności na zasadach, w tym w szczególności powiązanych z istniejącymi już rozwiązaniami prawnymi.

Z projektu rozporządzenia wynika, że wyłączenie przepisów PZP wymaga każdorazowo ustalenia, dlaczego konkretny przepis lub grupa przepisów PZP nie gwarantuje lub gwarantuje ochronę PIBP i dlatego musi zostać wyłączona lub zastosowana. Wyłączenie przepisów PZP może obejmować jedynie taki zakres, który jest niezbędny i konieczny dla zagwarantowania ochrony PIBP. Tym samym, w każdym przypadku konieczne będzie wskazanie w treści wniosku o ocenę i kwalifikację albo wniosku o ocenę zakresu PZP ulegającego wyłączeniu/zastosowaniu oraz poddanie go ocenie pod kątem proporcjonalności.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności