Projekt rozporządzenia do nowego PZP dotyczący planu postępowań

W świetle obowiązujących przepisów ZamPublU zamawiający sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych wykorzystując własne wzory planów. Powoduje to – jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu - rozbieżności w zakresie struktury poszczególnych planów, ich przejrzystości oraz zawartości, co w ocenie wykonawców zamówień publicznych wpływa negatywnie na możliwość szybkiego oraz sprawnego pozyskiwania informacji na temat planowanych zamówień. Dlatego też zdecydowano, aby na mocy PZP opracować jednolity wzór planu postępowań o udzielenie zamówień, do stosowania którego zobowiązani będą wszyscy zamawiający objęci obowiązkiem sporządzania planów postępowań, czyli zamawiający wymienieni w art. 4 pkt 1 i 2 PZP oraz ich związki (np. jednostki sektora finansów publicznych). W przypadku gdy inni zamawiający zdecydują się na sporządzenie planu będą także mogli wykorzystać przygotowany wzór.

Treść wzoru planu postępowań

Wzór planu postępowań o udzielenie zamówień, uwzględniając wymagania odnośnie do jego treści zawarte w art. 23 ust. 3 PZP, opiera się na następującym schemacie zamieszczanych w nim danych: informacje o charakterze ogólnym, w tym przede wszystkim informacje o zamawiającym, a następnie na podziale zamówień ze względu na ich wartość, tj. na zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oraz na zamówienia o wartości poniżej progów unijnych, a w ich ramach na pogrupowaniu planowanych zamówień zgodnie z kryterium rodzaju zamówienia, tj. wyodrębnieniu zamówień na usługi, dostawy oraz roboty budowlane.

Katalog informacji dotyczących zamawiającego wymaganych do podania w planie postępowań obejmuje m.in. nazwę, adres, adres strony internetowej, adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy. Dane kontaktowe w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu powinny dotyczyć komórki organizacyjnej lub pracownika zamawiającego, odpowiedzialnych za przygotowanie i aktualizację planu postępowań. Ułatwi to wykonawcom pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat zamówień publicznych ujętych w opublikowanym planie.

Zamawiający obok obowiązkowych informacji na temat zamówień ujętych w planie postępowań, których zakres wynika z art. 23 ust. 3 PZP (tj. przedmiot zamówienia, rodzaj zamówienia, przewidywany tryb albo procedura udzielania zamówienia, orientacyjna wartość zamówienia, przewidywany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), będą mogli zamieścić w nim informacje o charakterze dodatkowym (fakultatywnym). Będą to informacje, które stosownie do potrzeb danego zamawiającego lub specyfiki postępowania w ich ocenie mogą być przydatne wykonawcom na etapie planowania udziału w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dodatkowe informacje będą mogły dotyczyć jak przykładowo podaje się w rozporządzeniu - wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych lub zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

Istotnym elementem wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych będzie też informacja na temat aktualizacji planu. Zamawiający będzie musiał wskazać, czy aktualizacja polega na zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

W zakresie informacji na temat przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych uszczegółowiono w odnośniku, że zamawiający powinien wskazać tryb albo procedurę udzielania zamówienia spośród następującej listy:

1) tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 PZP);

2) tryb podstawowy - negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 PZP);

3) tryb podstawowy - negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 PZP);

4) partnerstwo innowacyjne;

5) negocjacje bez ogłoszenia;

6) zamówienie z wolnej ręki;

7) konkurs;

8) umowa ramowa.

Natomiast w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zamawiający powinien wskazać tryb albo procedurę udzielania zamówienia spośród następującej listy:

1) przetarg nieograniczony;

2) przetarg ograniczony;

3) negocjacje z ogłoszeniem;

4) dialog konkurencyjny;

5) partnerstwo innowacyjne;

6) negocjacje bez ogłoszenia;

7) zamówienie z wolnej ręki;

8) konkurs;

9) umowa ramowa;

10) dynamiczny system zakupów.

We wzorze planu postępowań niezależnie do wartości zamówienia wymaga się od zamawiającego podania w zakresie przewidywanego terminu wszczęcia postępowania - terminu w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym, a w zakresie orientacyjnej wartości zamówienia - kwoty bez VAT.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności