Projekt przepisów o systemie SIDUSIS skierowany do Komisji Cyfryzacji

Zdaniem projektodawcy w chwili obecnej brak jest publicznego systemu, który jako baza danych, prezentowałby (aktualizowane w sposób ciągły) informacje o punktach adresowych, które są w zasięgu sieci szerokopasmowych.

Projektowana ustawa o zmianie ustawy z 7.5.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ma na celu stworzenie ram prawnych dla Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Ustawa ma rozwiązać problem wiedzy obywateli o tym, kto realizuje inwestycję w ich okolicy i kiedy będą dostępne usługi. Z drugiej strony – przedsiębiorcom telekomunikacyjnym brakuje wiedzy o pustostanach, a więc punktach adresowych, gdzie na pewno nie znajdą klienta na swoje usługi (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/34D71E48ED663E3AC1258880003FFCE0/%24File/2449.pdf).

Projektowana ustawa wprowadza do zestawu określeń używanych w zmienianej ustawie nowe określenie „pustostan” oraz definiuje jego cechy identyfikacyjne. W myśl propozycji pustostan to niezamieszkały lub nieużytkowany na cele prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej, lub na cele publiczne budynek, który:

a) nie spełnia wymogów określonych w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały lub czasowy ludzi, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PrBud lub

b) został wyłączony w całości z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny, lub

c) jest przewidziany do rozbiórki.

Nowelizacja daje podstawę do oznaczanie budynków jako pustostanów. Ma się tym zajmować powoływany w gminach Koordynator Szerokopasmowy, którego obowiązki polegałyby „na reprezentowaniu gminy w kwestiach związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych na terenie gminy. W szczególności taki Koordynator zapewniałby mieszkańcom gminy możliwość weryfikacji i potwierdzenia zgodności informacji w systemie SIDUSIS ze stanem faktycznym oraz zgłaszania pustostanów lub zapotrzebowania na szerokopasmowy dostęp do internetu, stanowiłby punkt kontaktowy dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających na terenie gminy sieci szerokopasmowe”.

Ustawa zasadniczo ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Skierowano ją do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności