Projekt nowych formularzy ogłoszeń unijnych dotyczących zamówień

W celu spełnienia wymogów nowych dyrektyw (2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE) oraz zapewnienia pełnej skuteczności dyrektyw 89/665/EWG i 92/13/EWG konieczne stało się dostosowanie standardowych formularzy stanowiących załączniki do obecnego rozporządzenia (UE) nr 842/2011 i dodanie nowych standardowych formularzy. Z uwagi na liczbę i zakres koniecznych dostosowań postanowiono zastąpić rozporządzenie (UE) nr 842/2011 nowym aktem prawnym i uchylić je ze skutkiem od 18.4.2016 r.

Projekt rozporządzenia przewiduje następujące standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
 1. wstępne ogłoszenie informacyjne (załącznik I),
 2. ogłoszenie o zamówieniu (załącznik II),
 3. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (załącznik III),
 4. okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe (załącznik IV),
 5. ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe (załącznik V),
 6. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe (załącznik VI),
 7. system kwalifikowania – zamówienia sektorowe (załącznik VII),
 8. ogłoszenie o profilu nabywcy (załącznik VIII),
 9. ogłoszenie o konkursie (załącznik IX),
 10. ogłoszenie o wynikach konkursu (załącznik X),
 11. sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (załącznik XI),
 12. ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (załącznik XII),
 13. wstępne ogłoszenie informacyjne – obronność i bezpieczeństwo (załącznik XIII),
 14. ogłoszenie o zamówieniu – obronność i bezpieczeństwo (załącznik XIV),
 15. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – obronność i bezpieczeństwo (załącznik XV),
 16. ogłoszenie o podwykonawstwie – obronność i bezpieczeństwo (załącznik XVI),
 17. ogłoszenie o modyfikacjach – modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania (załącznik XVII),
 18. usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne (załącznik XVIII),
 19. usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia sektorowe (załącznik XIX),
 20. usługi społeczne i inne szczególne usługi – koncesje (załącznik XX),
 21. ogłoszenie o koncesji (załącznik XXI),
 22. ogłoszenie o udzieleniu koncesji (załącznik XXII).
Warto zwrócić uwagę na postanowienia projektu rozporządzenia, z których wynika, że w przypadku gdy dane państwo członkowskie wdroży dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE lub 2014/25/UE bądź zmiany w dyrektywach 89/665/EWG lub 92/13/EWG przed upływem terminu przypadającego 18.4.2016 r., zamawiający tego państwa powinni od tego momentu stosować jedynie standardowe formularze ustanowione nowym rozporządzeniem wykonawczym, ponieważ jedynie te formularze będą służyć zapewnieniu zgodności z wymogami prawnymi nowych lub zmienionych dyrektyw. Nowe rozporządzenie zacznie bowiem obowiązywać dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności