Projekt nowelizacji ZamPublU

W projekcie przewiduje się zmiany obowiązującej obecnie ZamPublU w większości w zakresie niezbędnym do wdrożenia w terminie do 18.4.2016 r. do polskiego porządku prawnego obligatoryjnych regulacji nowych dyrektyw tj. dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE.

Projekt przewiduje także regulacje niezwiązane z wdrożeniem nowych dyrektyw. Dotyczy to w szczególności kryteriów oceny ofert. Mianowicie proponuje się wprowadzenie wymogu, aby w zamówieniach „nieustandaryzowanych” kryterium ceny nie można było przypisać większej wagi niż 40%. Jeżeli zamawiający przyzna cenie większą wagę, będzie zobowiązany do wskazania standardów, jakimi opisuje przedmiot zamówienia. Ponadto minister do spraw budownictwa zostanie upoważniony, aby do kwietnia 2018 r., wydał rozporządzenie określające metodę kalkulacji kosztów cyklu życia poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych. Naprzeciw oczekiwaniom obu stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wychodzi przewidziane w projekcie uprawnienie do udzielania zaliczek także, jeżeli zamówienie na dostawy lub usługi będzie finansowane ze środków krajowych. W projekcie ustawy znalazły się ponadto przepisy regulujące możliwość orzekania przez KIO w przypadku, gdy zamawiający w części uwzględni zarzuty odwołania. Jeżeli w takiej sytuacji odwołujący wycofa pozostałe zarzuty oraz po stronie zamawiającego nie przystąpili wykonawcy – KIO umorzy postępowanie odwoławcze w całości. Jeżeli uczestnik, który po stronie zamawiającego nie wniesie sprzeciwu co do częściowego uwzględnienia zarzutów, KIO umorzy postępowanie odwoławcze w części uwzględnionej przez zamawiającego.

Przewidywane wejście w życie ustawy to 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt jest stosunkowo obszerny, ponieważ zawiera ponad 130 zmian i szczegółowe przepisy przejściowe.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności