Cel zmian

Na gruncie dotychczasowych przepisów oraz funkcjonującej praktyki współwłaściciele garażu wielostanowiskowego są „zbiorowym” członkiem wspólnoty. Współwłaściciel lokalu nie ma samodzielnego udziału w nieruchomości wspólnej odpowiedniego do wielkości swego udziału.

W praktyce negatywne konsekwencje tego stanu rzeczy najwyraźniej uwidacznia kwestia oddawania głosu przy podejmowaniu przez wspólnoty uchwał, a także sposobu partycypacji w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej, przypadających na każdego właściciela lokalu. Prawo głosu wynikające z udziału w nieruchomości wspólnej związanego z odrębną własnością lokalu przysługuje bowiem niepodzielnie współwłaścicielom tego lokalu.

W skrajnych wypadkach (we wspólnotach, w których na garaż wielostanowiskowy przypada udział w nieruchomości wspólnej w wysokości ok. 30%) negatywnym skutkiem może być uniemożliwienie wspólnotom mieszkaniowym przegłosowania jakiejkolwiek uchwały.

Zakres i skutki nowelizacji

Głównym skutkiem proponowanych zmian ma być zrównanie w ramach posiadanych udziałów praw właścicieli i współwłaścicieli. W dalszym efekcie zmiany mają skutkować umożliwieniem współwłaścicielom brania udziału w podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwałach. W założeniu projekt powinien zatem skutkować zwiększeniem i poprawą praw przysługujących współwłaścicielom np. w zakresie uprawnienia do kontroli zarządu. Nadrzędnym celem ma być zatem usprawnienie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się wielostanowiskowe garaże.

Termin wejścia w życie nowych regulacji został określony w projekcie na 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.