Projekt trafił już do Sejmu (jako projekt poselski – numer druku 106), należy więc spodziewać się, że zostanie on szybko uchwalony i wejdzie w życie, z pewnymi wyjątkami określonymi w projekcie nowelizacji, jeszcze na początku 2016 r. Wśród najważniejszych zmian, które miałaby wprowadzić najnowsza ustawa nowelizująca należy wymienić:

1) określenie prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,

2) określenie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich;

3) ustalenie rozpoczęcia realizowania obowiązku szkolnego na poziomie 7 lat;

4) ustalenie prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej także dla dzieci 6-letnich, na wniosek ich rodziców, pod warunkiem:

a) korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo

b) posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

5) możliwość odroczenia obowiązku szkolnego przez dziecko 7-letnie, przy czym rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego mogłoby być odroczone o jeden rok szkolny, jeżeli dziecko będzie posiadać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której będzie wynikać potrzeba odroczenia;

6) wprowadzenie możliwości kontynuowania w roku szkolnym 2016/2017 nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej przez dzieci 7-letnie, które rozpoczęły edukację w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 jako 6-latki – na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły w terminie do końca marca 2016 r.; w przypadku złożenia takiego wniosku dziecko nie podlegałoby klasyfikacji rocznej ani promowaniu do klasy drugiej, a także nie otrzymywałoby świadectwa szkolnego promocyjnego;

7) wprowadzenie możliwości odroczenia obowiązku szkolnego w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do 9 roku życia;

8) przesunięcie terminu przekształcenia z mocy prawa oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych w przedszkola o trzy lata – z 1.9.2016 r. do 1.9.2019 r.;

9) przesunięcie terminu wprowadzenia nowych przepisów dotyczących ramowych statutów publicznych przedszkoli, szkół i placówek – na 1.9.2019 r.;

10) wzmocnienie roli kuratora oświaty (przy czym kuratorów miałby powoływać i odwoływać minister właściwy ds. oświaty i wychowania) przez przywrócenie obowiązku:

a) uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego,

b) uzyskiwania pozytywnej opinii kuratora w przypadku udzielania przez JST zezwolenia na założenie przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż JST publicznej szkoły lub placówki),

c) opiniowania przez kuratora oświaty planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.