Projekt nowelizacji ustawy o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716). Ten projekt został wniesiony pod obrady niezależnie od planowanej nowelizacji ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529 ze zm.).

Nowelizacja obejmuje zmianę przepisów w zakresie dodania dodatkowego terminu na wydanie zaświadczenia na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Wskazano także, że organem wyższego stopnia w sprawach dotyczących gruntów stanowiących przed dniem przekształcenia własność Skarbu Państwa jest wojewoda. Dotyczy to zagadnienia ustalania wysokości opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, Tym samym w odniesieniu do jst organem wyższego stopnia w myśl ogólnych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego będą samorządowe kolegia odwoławcze.

Doprecyzowano, do jakiej księgi wieczystej będzie wpisywane roszczenie o opłatę przekształceniową .

Ważne
Wprowadzono kategorię podmiotu przekształconego, tj. właściciela gruntu będącego przedsiębiorcą. W tym wypadku opłata przekształceniowa na jego wniosek będzie mogła być rozłożona nie na 20 lat, lecz na 99 lub 50 lub 33 lata.

Ustawa trafiła do Senatu.

Subiektywnym okiem praktyka: tryb procedowania nad nowelizacją tak ważnej ustawy przyznającej prawo własności nieruchomości tak dużej liczbie podmiotów, którą zostaną objęci uwłaszczeni, należy uznać za nieodpowiadający standardom stanowienia prawa w państwie demokratycznym. Ustawa przecież dotyczy nie tylko uwłaszczonych, ale przede wszystkim publicznoprawnych właścicieli nieruchomości pozostających dotychczas w użytkowaniu wieczystym. Ustawa wpłynęła do Sejmu 4.12.2018 r., a została uchwalona 6.12.2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności