W art. 1 projektu przewidziano:

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020r. poz. 2243) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24 w ust.5 w pkt 1w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit.d w brzmieniu:„

d) na cele związane z założeniem terenów zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i1378), pod warunkiem że jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego planu –studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;”;

2) wart. 35 w ust. 6a skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).

Jak więc wynika z projektu ww. regulacji, zakłada ona wprowadzenie zmian do art. 24 GospNierRolU, który w ust. 5 przewiduje różne możliwości przekazania nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nieruchomości na rzecz JST. I tak, w aktualnym brzmieniu nieruchomości mogą być przekazane JST na własność:

a) na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 933 oraz z 2020 r. poz. 471),

b) w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2020 r. poz. 764),

c) na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych albo, jeżeli położony jest na nich cmentarz – pod warunkiem że jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu rewitalizacji, ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Projektowana regulacja przewiduje więc dodanie jeszcze jednego celu, na który Krajowy Ośrodek będzie mógł przekazać nieodpłatnie dla JST nieruchomość – jest to cel związany z założeniem terenów zieleni przez JST.

W ten sposób JST zyskałyby możliwość w sposób nieodpłatnie powiększenia zasobu nieruchomości, co mogłoby także ułatwić prowadzenie różnych inwestycji na tego typu nieruchomości ze środków budżetu JST (nakłady na majątek własny). Dodatkowo warto przytoczyć argumenty podane w uzasadnieniu ww. projektu, gdzie wskazano, że: Zwłaszcza w dużych miastach występuje wysoki stopień urbanizacji, co jest efektem braku możliwości przekształcania gruntów pod tereny zielone. W większości polskich miast proporcje terenów zielonych do określonej liczby ludności znacząco odbiegają od oczekiwanych standardów. Projekt niniejszej ustawy nie narzuca rozwiązań, nie czyni z nich aktywności obligatoryjnych, daje jedynie możliwość nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, w sytuacji dobrze uzasadnionego wniosku. Istotne jest, że daje szansę na zaspokojenie istotnych potrzeb społeczności lokalnej.

Uzyskanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego w sposób nieodpłatny umożliwi przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na zorganizowanie samego terenu zieleni i wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę. Ułatwi tym samym realizację zadań tych jednostek, określonych np. w art. 7 ust 1 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Podsumowując, wskazać należy, że założenia projektu stworzą większe możliwości zyskania przez JST majątku nieruchomego, co ma szczególne znaczenie przy angażowaniu środków budżetowych na terenach zielonych, które będą mogły stać się własnością JST.