Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 21.7.2011 r., sygn. akt. K 23/08, art. 5 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518; dalej: GospNierU) został uznany za zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Przywołany powyżej artykuł stanowi, że waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zasadniczym celem nowelizacji jest zatem doprecyzowanie art. 5 GospNierU, tak aby Prezes Głównego Urzędu Statystycznego mógł realizować ustawowe obowiązki w zakresie obliczania i ogłaszania przedmiotowych wskaźników.

Proponowane zmiany

W głównej mierze projekt ustawy zmieniającej zakłada zmianę brzmienia art. 5 GospNierU poprzez dodanie dodatkowych ustępów. Zgodnie z proponowanym zapisem art. 5 ust. 1 będzie stanowił, że waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonuje się z zastosowaniem wskaźników zmian cen nieruchomości dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości, z uwzględnieniem danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto dookreślono (art. 5 ust. 2), że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wskaźniki zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości, nie później niż w terminie 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego te wskaźniki dotyczą, z podziałem na województwa.

Kolejne dwa dodane ustępy regulują sytuacje, w których nie ogłoszono wskaźnika. W przypadku, gdy dla danego kwartału nie ogłoszono wskaźnika zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości - waloryzacji kwot dokonuje się przy zastosowaniu ostatniego ogłoszonego przez Prezesa GUS wskaźnika dla danego rodzaju nieruchomości.

Ponadto projekt przewiduje, że w sytuacji w której dla danego rodzaju nieruchomości nie ogłoszono nigdy wskaźnika zmian cen nieruchomości - waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

Proponowany ust. 5 omawianego artykułu rozstrzygać ma sytuacje, w których nieruchomość składa się z co najmniej dwóch części, odpowiadających różnym rodzajom nieruchomości. W takim przypadku waloryzacji należy dokonać przy zastosowaniu średniej ważonej wskaźników zmian cen nieruchomości właściwych dla każdej z części tej nieruchomości, przyjmując przy tym za wagi powierzchnię poszczególnych części.

Projekt nowelizacji zakłada także zmianę art. 158 GospNierU. W szczególności należy zauważyć, że skróceniu ma ulec okres przekazania sporządzonego operatu szacunkowego. Rzeczoznawcy majątkowi po zmianach będą zobowiązani przekazać operat w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia sporządzenia operatu (w obecnym brzmieniu okres ten wynosi 3 miesiące). Dodatkowo ustawa zmieniająca nakłada obowiązek przekazywania wyciągów z operatów szacunkowych w postaci elektronicznej.

Przekazanie wyciągów obywać się będzie przy pomocy elektronicznej platformy usług administracji publicznej, przy czym dokument powinien być opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Obecnie projekt ustawy wpłynął do Sejmu i trwają prace w komisjach.

(źródło: Rządowe Centrum Legislacji)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności