Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przede wszystkim wskazać należy zmiany dotyczące użytkowania wieczystego. Proponuje się, by stawkę procentową opłaty rocznej zmieniać w sytuacji, gdy nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu podstawowego zmieniać stosownie do tego celu, z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego. Wnioskodawca ustanawia także przepis umożliwiający już bez żadnych wątpliwości pobierać opłatę jednorazową za zmianę stawki na rzecz właściciela nieruchomości nie wyższą niż dwukrotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Wnioskodawca na zasadzie przykładowego wyliczenia wskazuje, co należy rozumieć pod pojęciem trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Za trwałą zmianę sposobu korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste należy rozumieć zmianę zgodną, w szczególności:

1) z przeznaczeniem nieruchomości ustalonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

2) z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego,

3) ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu.

Zmiana stawki ma się odbywać w drodze pisemnego oświadczenia. Jeżeli użytkownik wieczysty nie zgadza się z proponowaną zmianą stawki procentowej lub nie przedstawił stanowiska, właściwy organ może wnieść powództwo do sądu cywilnego.

Projekt znajduje się obecnie w Stałym Komitecie Rady Ministrów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności