Wdrażanie dyrektywy Rady 2011/85/UE z 8.11.2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41) odbywa się już od 2013 r. Nowelizacja ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, dalej: FinPubU) z 2013. wprowadziła do polskiego porządku prawnego, jako element Wieloletniego Panu Finansowego, Program konwergencji, którego obowiązek przygotowywania nie był dotychczas uregulowany. Jednocześnie, dzięki odesłaniu do rozporządzenia Rady (WE) nr 1466/97 7.7.1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, do polskiego procesu budżetowego wprowadzono część wymogów ww. dyrektywy odnoszących się do prognoz makroekonomicznych i budżetowych, czy średniookresowych ram budżetowych.

Jednakże, po dokonaniu przez Komisję Europejską oceny wdrożenia dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich UE, stwierdzono niepełną transpozycję wymogów dyrektywy w polskim porządku prawnym, w zakresie następujących wymogów:

1) prezentacji porównań prognoz władz budżetowych z prognozami KE (art. 4.1 dyrektywy) w odniesieniu do corocznych dokumentów budżetowych,

2) prezentacji analizy wrażliwości w prognozach rządowych (art. 4.4 dyrektywy) w odniesieniu do corocznych dokumentów budżetowych,

3) oceny prognoz rządowych (art. 4.6 dyrektywy).

Procedowany obecnie projekt ustawy nowelizującej FinPubU ma na celu pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy. W rezultacie, dojdzie do wprowadzenia definicji scenariusza makroekonomicznego w rozumieniu dyrektywy oraz obowiązku zawarcia w uzasadnieniu dołączanym do projektu ustawy budżetowej informacji na temat:

1) scenariusza makroekonomicznego oraz jego porównania z najbardziej aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej i innych niezależnych instytucji;

2) podjęcia działań w przypadku wystąpienia znaczących odchyleń negatywnie wpływających na prognozy makroekonomiczne w okresie czterech kolejnych lat poprzedzających opracowanie scenariusza makroekonomicznego);

3) analizy wrażliwości w zakresie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, państwowego długu publicznego oraz poziomu kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 FinPubU, przy różnych założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego i stóp procentowych.

Projekt nowelizacji zakłada, że nowe przepisy miałyby zastosowanie po raz pierwszy do projektu ustawy budżetowej na 2019 r. i rocznego sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej za 2019 r. Oznacza to, że do sprawozdania za 2018 r. będzie dołączona ocena realizacji założeń makroekonomicznych, a dopiero począwszy od sprawozdania za 2019 r. dołączana będzie ocena realizacji scenariusza makroekonomicznego.