Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych – emisja papierów wartościowych jako tytuł dłużny

W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD 327) oznaczonego datą 5.6.2021 r.

Projekt przewiduje wiele zmian legislacyjnych m.in. w kluczowych dla JST regulacjach art. 72 FinPubU. Aktualne brzmienie przepisu jest następujące:

1. Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:

1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek;

3) przyjętych depozytów;

4) wymagalnych zobowiązań:

a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,

b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

Projekt nowelizacji przewiduj zaś zmianę w zakresie nowego sformułowania art. 72 ust. 1 pkt 1 FinPubU, który uzyska treść:

1. Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:

1) wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych;

W uzasadnieniu projektu m.in. wskazano, że do państwowego długu publicznego zaliczane są zobowiązania, ale tylko z tytułów dłużnych określonych w pkt 1–4. Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 FinPubU jednym z takich tytułów dłużnych są papiery wartościowe określone jako papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne. Powyższy termin bazował na terminologii przyjętej rozporządzeniem Rady (WE) nr 2223/96 z 25.6.1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (Dz.Urz. L 310 z 30.11.1996, s. 1.). Obecnie w przedmiotowej materii obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z 21.5.2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, ze zm.), które posługuje się dla wyżej wskazanego tytułu dłużnego pojęciem „dłużne papiery wartościowe”. Ten termin, zdaniem projektodawców, lepiej oddaje istotę tego tytułu. W związku z powyższym zasadne jest dostosowanie terminologii do funkcjonującej obecnie w prawie unijnym.

Podsumowując, proponowane w projekcie ustawy zmiany są zasadne, skoro istotą emisji papierów wartościowych jest generowanie zadłużenia danej jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło: RCL
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności