Na stronie RCL ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD 459). Wskazany projekt, jak już wynika z samej jego nazwy, obejmuje różne akty prawne, w tym przede wszystkim PomocUkrainaU. W art. 1 pkt 9 projektodawcy przewidują wprowadzenie nowych jednostek redakcyjnych w art. 14 PomocUkrainaU.

W uzasadnieniu do ww. zmiany autorzy projektu wskazali na motywy, którymi się kierowano. Podano, że zmiana art. 14 PomocUkrainaU polegającą na dodaniu, po ust. 4b, ust. 4c i 4d oraz dodaniu pkt 8 w ust. 5, pozwoli na wyeliminowanie wątpliwości związanych z przynależnością odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego. W obecnym stanie prawnym, tj. na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 DochSamTerytU, odsetki są dochodem jednostek samorządu terytorialnego. Proponowane przepisy spowodują, że środki z tytułu odsetek zgromadzone na rachunkach jednostek samorządu terytorialnego będą przychodem Funduszu i jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do zwrotu niewykorzystanych odsetek.

Podsumowując, należy uznać, że projektowane rozwiązanie legislacyjne jest uzasadnione, usuwa bowiem wątpliwości interpretacyjne w podanym zakresie przedmiotowym. Z drugiej strony jednostki samorządu terytorialnego tracą wpływy ze wspomnianych odsetek, o ile nie wykorzystują ich na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Źródło: RCL